Danmark er langt fra at opfylde FNs naturmål

Mens Danmark og verdens lande mødes til FNs natur-topmøde i Mexico, så dumper Danmarks biodiversitetsindsats med et brag.

8. december 2016

Danmarks indsats for at stoppe tabet af naturens mangfoldighed og genoprette naturen halter gevaldigt bagefter. Det er stærkt usandsynligt, at Danmark når at opfylde FNs naturmål, som vi har forpligtet os til senest i 2020.

Det viser en analyse, som Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden offentliggør i dag. Analysen kommer samtidig med, at de 193 lande bag FNs biodiversitetsmål mødes til naturtopmødet COP13 i Mexico.

Målene handler bl.a. om at beskytte truede arter, stoppe ødelæggelsen af sårbar natur, skabe et bæredygtigt landbrug, skovbrug og fiskeri, genoprette ødelagte naturområder, afsætte finansiering til naturformål, dele viden og innovation og afskaffe miljøskadelige subsidier.

- Danmark er bagud, og det skal ændres. Vi er alle afhængige af en sund, mangfoldig og robust natur, men som et af verdens rigeste lande har Danmark hidtil ikke magtet opgaven. Det er en opgave, der ikke bare kan skubbes videre til næste generation, siger Ann Berit Frostholm, der er naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening og samtidig repræsenterer de grønne NGOer til FNs naturtopmøde i Cancun i Mexico

Tilbagegang under V-regering

Der er sket væsentlige forringelser af Danmarks opfyldelse af de 20 FN-mål siden V-regeringen trådte til i juni 2015, fremgår det af analysen. Især Landbrugspakken fra 2015 fører til tilbageskridt bl.a. på grund af øget kvælstofudledning fra landbruget.

På den positive side tæller regeringens Naturpakke fra maj 2016, der bl.a. har mål om mere naturskov og urørt skov i statsskovene. Men samlet set går det i den forkerte retning, og der er nu kun 4 år tilbage til at nå i mål.

- Danmark må virkelig rubbe neglene for at kunne nå de mål, vi har skrevet under på. Her fire år før tid er vi milevidt fra at opfylde vores forpligtelser over for FN. I det nye regeringsgrundlag lægger VLAK op til at udforme nye ambitiøse naturmål for 2020 og 2030. Det er der i den grad brug for, så tilbagegangen for naturen kan vendes, siger Bo Normander, WWF programleder for skov og biodiversitet.

Manglende indsats for truede arter

Et af de steder, hvor Danmark for alvor halter bagefter er indsatsen for truede og kritisk truede arter (FN’s naturmål 12).

I Danmark vurderes 369 arter af dyr og planter til at være kritisk truede. Men på trods af dette, er der blot for en enkelt kritisk truet art lavet en plan for overlevelse, og det gælder sommerfuglen Hedepletvinge. En af de arter, som der ikke har en plan for overlevelse, er storken. For 200 år siden levede der 10.000 hvide storke-par i Danmark. I år var der blot to ynglende par.

I Danmark vurderes 2.262 arter af dyr og planter til at være enten forsvundet, truet, sårbare eller nært truet. Men på trods af dette, så har Danmark endnu ikke nogen national artsforvaltningsplan.
 

RESULTATER FRA ANALYSEN

 • Danmark har underskrevet FN’s Biodiversitetskonvention. Dermed har vi forpligtet os til at opfylde 20 naturmål – de såkaldte Aichi-biodiversitetsmål – der handler om at forhindre og genoprette tabet af biodiversitet i Danmark.
 • Analysen viser, at Danmark er meget langt fra at opfylde FN-naturmålene for 2020. Kun ét af de 20 mål har Danmark foreløbig opfyldt.
 • For 8 mål er der sket små men utilstrækkelige fremskridt siden basisåret 2010
 • For 8 mål er der ingen væsentlige fremskridt overhovedet.
 • For 2 mål er der decideret tilbageskridt i forhold til at nå målet.
 • Endelig er 1 mål ikke vurderet på grund af manglende relevans i Danmark.

Læs hele analysen her.

FAKTA OM BIODIVERSITET

 • Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er betegnelsen for det mylder af liv, som findes overalt på kloden. Men den biologiske mangfoldighed forringes og forsvinder i hastigt tempo.
 • Biodiversitet er en forudsætning for, at økosystemerne fungerer, og dermed for vores trivsel og velfærd.
 • Naturen har helt overordnet for lidt plads i Danmark. Mange naturområder er for små og for spredt beliggende til at understøtte levedygtige bestande af planter og dyr
 • Naturområderne er derudover negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug og mangel på pleje.
 • Hav og kystvande trues fortsat af overskydende næringsstoffer og fysisk ødelæggelse af havbunden som følge af fiskeri og råstofindvinding.

Kontakt

Ann Berit FrostholmAnn Berit Frostholm
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 28 
abf@dn.dk
@ab_frostholm

Kontakt

Kasper Pihl Møller
Presserådgiver

26 81 62 28
kpm@dn.dk