En række klimakommuner udfører klimaarbejde, som rækker ud over kommunens egen virksomhed, men er initiativer rettet mod borgere og virksomheder.  Initiativer som kan have betydning for at få lokalsamfundet med i bestræbelserne på at nedbringe CO2 udledningerne.

En stor del af klimakommunerne arbejder også med forskellige former for klimatilpasning. Disse er ofte vanskelige eller meget omkostningstunge at kvantificere i form af CO2-besparelser, men kan ikke desto mindre have en positiv klimaeffekt. Andre klimakommuner tager beslutninger eller deltager i internationale klimasamarbejder, som også har en positiv klimaeffekt.

Hidtil har det ikke været muligt at anerkende det ekstra arbejde i klimakommune-konceptet. Det bliver det nu med Klimakommuner Plus+.

Hvordan bliver man Klimakommune Plus+?

En klimakommune, der udfører minimum to af følgende initiativer kan blive Klimakommune Plus+.

1. Energirenovering
Kommunal indsatser med at fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer. 

2. Klimapasning
Klimatilpasnings-løsninger i byområder fx grønne områder i byen med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge.
Klimatilpasning i det åbne land fx vådområder og skovrejsning.

 

3. Indkøb
Grønne indkøb sætter fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning.
Kommunen skal arbejde aktivt med grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb.

4. Økologi
Økologisk arealdrift af egen og bortforpagtede arealer og indsats over for andre aktører i kommunen.
Økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed.

5. Ansvarlig Kommune
Initiativet sigter på at få danske kommuner til at frasælge alle deres investeringer i fossile selskaber. Desværre har nogle danske kommune i dag investeret mange millioner kroner i kul-, olie- og gasselskaber – ofte uden at være fuldt vidende om det. En del af fossil-selskaberne modarbejder ved massiv lobbyisme den grønne omstilling, som kommuner selv arbejder så hårdt for at fremme.

6. Klimaaftalen Compact of Mayors
Compact of Mayors er verdens største samlede indsats for at måle og reducere udledningen af CO2 og klimatilpasse byerne. Initiativet blev lanceret under FNs klimatopmøde i New York i 2015. Danmarks forbindelse til Compact of Mayors er Realdania, der støtter en af partnerne bag aftalen C40 Cities Climate Leadership Group.


Krav til initiativerne

 • De skal være besluttet og sat i gang. Det er ikke nok at have en plan.
 • Have en påvist klimaeffekt.
 • Have volumen.
 • Køre over flere år.
 • Have politisk ophæng f.eks. i kommunens klimaplan.
 • Være drevet af kommunen, alene eller i partnerskab
 • Tiltag, der nu eller på sigt indgår i kommunens CO2-opgørelse, kan ikke regnes med som Klimakommune Plus initiativ.
 • Udløber et initiativ, der er godkendt som Plus-initiativ, skal et andet stilles i stedet for at opretholde Plus-titlen.

Procedure

Klimakommunen ansøger Danmarks Naturfredningsforening med beskrivelse af de konkrete initiativer.

Om initiativerne skal følgende fremgår:

 • Formål
 • Forventet effekt
 • Hvilke aktører indgår
 • Hvornår trådt i kraft
 • Hvor lang varighed
 • Hvornår afsluttes
 • Hvem er kontaktperson

Efter behandling og godkendelse af de indmeldte initiativer, skal Plus-aftalen vedtages politisk i kommunen for sikre opmærksomhed og forankring.

Kommunens anerkendelse som Klimakommune Plus offentliggøres på klimakommuner.dk

Kontakt

Jens la Cour
EU- og miljøpolitik og kampagne-
leder for klimakommuner

31 19 32 45
jlc@dn.dk

Klimakommuner Plus