Konsekvenser af metroen i Sydhavnen

OPFYLDNING AF FORD-GRAVEN UNDGÅS MÅSKE. 

Metroselskabet foreslår i sin plan for Sydhavnsmetroen en linjeføring, hvor stationen ved Ford-graven bliver placeret sådan, at adgangen til den underjordiske station skal ske fra en kunstig ø.

Dermed bliver indløbet til Ford-graven næsten blokeret, og der vil ske en ikke ubetydelig opfyldning på søterritoriet.

DN København stiller kommunen spørgsmål
Da der i det seneste år allerede er gennemført eller besluttet flere opfyldninger og indskrænkninger af de blå friområder i København ─ blandt andet med den kontroversielle Enghave Brygge ─ indsendte DN København og mange andre indsigelse i efteråret 2014 ved den høring, der gik forud for VVM-undersøgelsen.

Passer kommunen på det blå København?
Når kommunen så ofte synes villig til at tillade indskrænkning af vandfladen i København, kan det hænge sammen med, at kommunen ikke selv råder over arealer på land.

Offentligt ejede arealer i København kontrolleres af selskabet By & Havn, som ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og Staten (5 pct.).

Selskabet har gæld og negativ egenkapital på tilsammen knapt 20 milliarder kroner. Skal der etableres ny metro, grønne områder eller andre anlæg til glæde for offentligheden, skal kommunen først købe sine egne arealer tilbage fra By & Havn.

'Gratis' kan blive dyrt
Det kan derfor være fristende at bruge løs af det ”gratis” søterritorium med nye træbrygger, opfyldninger osv., for at slippe for udgiften til grundkøb.

Men vi betaler alle en høj pris, hver gang der sker en indskrænkning af byens blå områder, som ellers lovprises i kommuneplan og andre officielle dokumenter.

Københavns Kommunes VVM-undersøgelse udkom i efteråret 2015. Heri indstillede kommunen, at den planlagte linjeføring rykkes cirka 100 meter mod syd, så metrostationen ved Ford-graven placeres langs kystlinjen i stedet for ude i indsejlingen til Ford-graven.

Om det bliver den endelige løsning vides ikke endnu, men lige nu kunne det se ud til, at kommunen har lyttet en lille smule.

Læs VVM-redegørelsen på kommunens digitale høringsportal
.
 

Opdateret februar 2016

Hvor ligger Ford-graven?Ford-graven er det sydlige havnebassin i Teglværkshavnen. Havnebassinet er opkaldt efter den Ford-bilfabrik, som anlagde og benyttede det i perioden 1924-1966. Kilde: Wikipedia.

Oprindelig placering af stationen

Sluseholmen Nord var Metroselskabets oprindelige forslag til placering af metrolinjens station. I principaftalen er stationen placeret i Ford-graven i den sydlige del af Teglværkshavnen. 

Ny placering af stationen?

 

Nyt forslag fra kommunen - blandt andet på grund af DN Københavns indsigelse: Som alternativ til placeringen i Sluseholmen Nord undersøges nu Sluseholmen Syd, hvor stationen placeres ved den sydlige ende af Ford-graven.