Økologi er ikke hele løsningen

Økologisk eller ej - landbrugsdrift er et voldsomt indgreb i naturen. Og selvom Danmarks Naturfredningsforening bakker op om økologien, er foreningen ikke bleg for at erkende, at den har sine ulemper.

Lad det være slået fast en gang for alle: Økologi er også landbrugsdrift, og al landbrug udgør et enormt indgreb i vores natur. Så snart ploven er sat i jorden er naturen nemlig på retur. Og selvom økologien ikke er nær så intensiv, som det konventionelle landbrug, er økologien en belastning for naturen.

Kvælstof

En af økologiens største udfordringer hedder kvælstof. Den økologiske landmand spreder husdyrgødning på sine marker for at tilføre afgrøderne kvælstof. Husdyrgødningen har bare den ulempe, at det - i modsætning til kunstgødning i det konventionelle landbrug - er meget sværere at styre, hvornår kvælstoffet frigives fra det. Når kvælstof frigives langsomt, kan det komme for sent til, at afgrøderne på marken er i stand til at optage det. 

Derfor kan især kvælstof fra husdyrgødningen let blive udvasket til vores drikkevand og til fjorde og kyster.

- Forskellen på husdyrgødning og kunstgødning er lidt ligesom sukker og rugbrød, siger Rikke Lundgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Sukker optages lynhurtigt i kroppen, mens rugbrød tager længere tid. At gødningen opfører sig sådan stiller særligt høje krav til både de konventionelle og de økologiske landmænd om at være nøjeregnende og omhyggelige med, hvornår og hvor meget gødning, de spreder.

Husdyrgødningen indeholder i øvrigt også fosfor, der kan ophobe sig i jorden, og ligesom kvælstof være et problem for vores vandmiljø.

Ammoniak

En anden udfordring for økologien er ammoniakfordampning fra husdyr. Når eksempelvis grise går rundt i det fri, belaster de faktisk naturen mere per gris end konventionelle svin. Fordampningen fra konventionelle svin begrænses af staldbygningen, der udgør et låg mellem dampene og atmosfæren.

Men fordi der er langt færre økologiske og fritgående grise i Danmark, end der er konventionelle svin, er ammoniakfordampningen ikke i første omgang det største problem. Omvendt hvis de konventionelle svin skal erstattes af økologiske grise, vil det ikke være bæredygtigt at fastholde en svineproduktion af samme omfang, som i dag.

- Det vigtigste er, at vi i Danmark har lovgivning, der sørger for, at både økologiske og konventionelle landmænd regulerer deres kvælstofforbrug, og at der er låg på gylletankene, så fordampningen af ammoniak mindskes, siger Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening.

Også randzoner, der skærmer naturen fra sprøjtede og gødskede marker, er eksempel på lovgivning, der regulerer landbruget.

Økologi – trods alt

Når Danmarks Naturfredningsforening alligevel bakker op om økologien som et vigtigt alternativ til den konventionelle produktion, handler det blandt andet om fraværet af sprøjtegifte i de økologiske brug.

- Fraværet af sprøjtegifte giver plads til insekter og blomster. På den måde trives naturen generelt langt bedre på økologiske marker end konventionelle, siger Rikke Lundsgaard.

For at skabe mere natur i Danmark er det ifølge Danmarks Naturfredningsforening nødvendigt at reducere landbrugets størrelse. Konkret foreslår foreningen at tage 400.000 hektar ud af drift. Det svarer til 15 procent af landbrugsjorden og skal i sær være lavbundsarealer, hvor vi befinder os tæt på overfladevand.

- Det vil give en enorm miljømæssig gevinst, hvis vi kan fjerne de her arealer fra ploven. Økologiske så vel som konventionelle plove, siger Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening.

Vil du også have mere økologi og mindre sprøjtegift? Meld dig ind og støt vores arbejde for et grønnere Danmark.
 

organisk
GØDNING. En af økologiens udfordringer hedder kvælstof. Kvælstof findes i både husdyr- og kunstgødning, men hvor det er hurtigt og let optageligt som sukker i kunstgødning, tager kvælstoffet længere tid om at blive frigivet fra husdyrgødningen. Der er derfor risiko for, at kvælstoffet udvaskes til vores drikkevand eller kyster. 

Tema om økologi

Hvorfor vælge økologi? Se vores film og artikler om økologi og få svaret. Så kan vi blive endnu flere om at vælge økologi i hverdagen – til gavn for naturen.

Hvorfor vælge økologi

Kontakt

Rikke LundsgaardRikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk medarbejder i DN

23 20 30 07
rl@dn.dk