Hammer Torup Bakker

Udsigten fra dette høje landskab i det ellers ret flade Sydsjælland er imponerende og i klart vejr ser man milevidt udover det sydsjællandske landskab. I gennem tiderne har stedet været anvendt som et vigtigt udsigtspunkt med forskellige observationstårne. I dag står der et luftmeldetårn fra hjemmeværnet, men stedet har tidligere været et vigtigt udsigtpunkt både til millitære og civile formål.
Hammer-Torup Bakker er skabt som et resultat af istidens voldsomme ændringer i det sydsjællandske landskab. Skittende fremrykninger, nedsmeltninger og tilbagerykninger af istidens store ismasser har formet disse store morænebakker til det resultat vi i dag kan se.

Fredningen:
Fredningskendelse for lokaliteten: Hammer Torup Bakker.Kommune: Fladså (Næstved). Areal:  64 ha
Fredet:  Fredningsnævnet 28. august 1969. Overfredningsnævnet 15. april 1970.
Formål:  Bevarelse af landskabelige og geologiske værdier.
Indhold:  Der må ikke opføres bygninger, opstilles boder, master eller lignende
skæmmende indretninger. Ændring i terrænformerne må ikke finde sted.
Beplantning i begrænset omfang kan dog tillades af fredningsnævnet,
så­fremt bakkernes konturer ikke sløres. Fredningen er ikke til hinder for
grusgravning til de pågældende ejen­dommes eget forbrug.
Ejer: Privat

Link til fredningskendelse 1970

Adgangsforhold til bakken:
Fra landevejen mellem Hammer Torup og Lundbygård er der en informationstavle og sti op til bakken. Stien er svær at finde, men hvis man går ligefrem op mod bakketoppen, kommer man til et stengærde, hvor man går venstre om, nogle buske og træer indtil toppen. Stien er meget smal mellem det elektriske hegn og buskene, så her burde nok foretages lidt naturpleje. Link til adgangsforhold 
 
 

Udsigt fra landevejen mellem Hammer-Torup By og Lundbygård. Det højeste punkt på bakken er 74 meter over havet. På toppen af bakken står der en geodætsten fra 1879, teksten er på stenen er : "Denne Sten og Grunden om den i 2m Afstand er fredet. Navnlig forbydes det at tænde Ild paa eller ved den G I". Udsigt mod nordvest, hvor den karakteristiske gule kirke i Hammer By ses i baggrunden. I klart vejr kan man se både Storebæltsbroen og Høje Møn.

 

 

Adgang til bakketoppen er angivet med røde pile