Nu bliver de lollandske alper fredet

Fredningsnævnet har netop besluttet, at Lindet-området ved Ravnsby Bakker på Lolland skal fredes. Sagen er rejst i samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Lolland Kommune for at sikre, at det flotte og uberørte landskab ikke ødelægges af Region Sjællands planer om råstofgravning.

30. oktober 2014

Fredningsområdet, som i folkemunde kaldes ’De lollandske alper’, strækker sig over næsten fire kvadratkilometer og udgør landskabet syd og vest om den østlige del af Ravnsby Bakker. Denne nye fredning ligger op mod to allerede fredede områder, så helheden i landskabet nu bevares og sikres mod yderligere grusgravning.

Enighed om en fredning

I en lang årrække er der gravet grus ved Birket nord for Lindet-området. Mere end 35 hektar er igennem årene blevet udgravet, som dele af området bærer præg af. Da Region Sjælland i foråret 2012 fremlagde et forslag til en ny råstofplan, der lagde op til, at en store del af Ravnsby Bakker vest for det allerede fredede område skulle være råstofområde, besluttede kommunen og DN i fællesskab at rejse en fredningssag.

- Området rummer værdier, som har en meget højere samfundsmæssig interesse for borgere og besøgende end en grusgrav, sagde Gert Mortensen, formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune i forbindelse med, at fredningssagen blev rejst.

Og Gunvor Thorsen, næstformand i DN Lolland, der har deltaget aktivt i fredningssagen peger også på de kulturhistoriske og geologiske værdier i området:

- Området udgør et af Lollands mest afvekslende og indholdsrige landskaber. Dødishullerne og lavtliggende smeltevandsflader danner tilsammen en dyb, og i landskabelig henseende meget varieret og værdifuld dal, som går fra kysten og langt ind i landet. Det er et landskab, der fortæller om menneskers rige muligheder for at overleve, men også om istidens rokeren rundt med Danmarks fundament, så vi i dag kan nyde det oplevelsesrige landskab, som sine steder er voldsomt præget af råstofgravning, siger Gunvor Thorsen.

Lokal opbakning

Den store lokale opbakning har haft betydning for fredningens gennemførelse, fortæller Gunvor Thorsen, der gerne vil give de lokale borgere et skulderklap for opbakningen og interessen for fredningen af de smukke bakker, der er for værdifulde til at ende som grusgrav:

- DN har fået stor lokal opbakning til fredningen fra borgere, som nu ser frem til, at hele det storslåede landskab fra Birket og op mod Kragenæs og Smålandshavet, nu sikres for eftertiden.

Et godt sted at bo

Ravnsby Bakker er et kulturhistorisk område med en stor koncentration af velbevarede kulturminder fra både oldtiden, middelalderen og fra landboreformernes tid. Lindet-området var beboet allerede i jægerstenalderen (12.500-3.900 f.Kr.), som mange fund fra tørvegravningen i moser under 2. Verdenskrig bekræfter.

Birket Sogn er et af de lollandske sogne, der rummer flest registrerede oldtidsminder. I hele sognet er der i dag ca. 66 fredede fortidsminder, og den store koncentration vidner om, at området har været et godt sted at bosætte sig i oldtiden. Her gav nærheden til vandet mulighed for fiskeri, jagt og transport, og det var let at holde øje med eventuelle fjender fra vandsiden fra de højtliggende bakkedrag længere inde i landet.

Status i fredningssagen

Fredningsnævnet har sammen med beslutningen om fredning indkaldt erstatningskrav fra lodsejerne med frist til 25. november. Såfremt den samlede erstatning overstiger 500.000 kr. eller hvis fredningsnævnets afgørelse påklages skal sagen til videre behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fredning
FREDNING. De lollandske alper er et smukt kuperet og varieret landskab på Lollands nordkyst ud mod Smålandsfarvandet.

Fakta

Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning lægges rammerne for et områdes fremtid. Med en fredning kan man for eksempel:

  • Fastlægge bestemte stiforløb
  • Sikre udsigter
  • Foreslå en bestemt naturpleje eller driftsform

Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager. Det betyder, at DN kan foreslå fredningssager, men det er Fredningsnævnet, der afgør, om området skal fredes.

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk