Hobbit-landskab i Aabenraa er fredet

Fladstensdalen i Sønderjylland er et imponerende tunneldalslandskab med dramatiske skrænter og en naturrig ådal tæt på Aabenraa by. Nu er 235 hektar af Fladstensdalen fredet og dermed beskyttet imod yderligere bebyggelse. Danmarks Naturfredningsforening (DN) glæder sig over fredningsnævnets afgørelse.

16. oktober 2014

Fredningsnævnet for Sønderjylland har enstemmigt afgjort, at Fladstensdalen med sin unikke natur skal fredes. Fredningen vil beskytte det smukke og stærkt kuperede tunneldalslandskab imod byudvikling, spredte byggerier og anlæg, og vil i stedet udlægge området permanent som rekreativt naturområde, oplyser fredningsleder i DN Birgitte Bang Ingrisch:

- Baggrunden for at DN rejste fredningssag for Fladstensdalen var et ønske om at bevare området, som i dag fremstår som en intakt og imponerende tunneldal, hvor Skadeholt Bæk og Bøgelunds Bæk snor sig gennem ådalen. Da området omkranser Aabenraa By mod nord og øst giver det byens borgere mulighed for en helt unik bynær rekreativ naturoplevelse. 

Natur- og rekreationsværdien er uvurderlig

Danmarks Naturfredningsforening foreslog fredningen for at sikre, at landskabet forbliver intakt. Det betyder, at der ikke kan ske byudvikling den vej. I sidste ende vil det betyde uendeligt meget mere for de lokale borgere og deres efterkommere, at der er fantastisk og tilgængelig bynær natur, mener fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch:

- Fladstensdalen er i dag den eneste af tunneldalene, der ikke i væsentlig grad er blevet bebygget, og derfor fortsat kan opleves i sin helhed. Der er god grund til at antage, at området vil være under et fortsat pres fra både den almindelige byudvikling, men også fra den mere diffuse byspredning, lige som man ser det mange andre steder i landet, hvor bynære og naturskønne landskaber inddrages til byudvikling.

De begravede dale

Tunneldalslandskabet i Fladstensdalen er skabt for 14-15.000 år siden i slutningen af sidste istid, da store dele af Danmark endnu var dækket af is. Da isen smeltede, eroderede smeltevandsfloderne sig ned i dalens bund og sider og uddybede dem til de dale og skrænter, man ser i landskabet i dag. Dette fænomen kaldes for de begravede dale og henviser til de dale, der ligger i undergrunden. Tunneldalslandskabet strækker sig fra ca. fem meter og helt op til ca. firs meter over havet og skaber et eventyrligt, næsten hobbit-agtigt landskab, som vi nu kan glæde os over vil leve videre til vores efterkommere, siger fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch.

Fredningens formål

Flere af dalsiderne er plantet til med juletræer, hvilket slører den visuelle og rumlige oplevelse af tunneldalen. Med fredningen sikres det, at dalsiderne med tiden friholdes for juletræer.

Samlet er det med fredningen sikret, at tunneldalen også i fremtiden fremstår som et karakteristisk, stærkt kuperet landskab af stor landskabelig og rekreativ værdi, og at der er en entydig og klar grænse mellem bebyggelse, landskab og natur.

Samtidig giver fredningen mulighed for sammenhængende pleje af områdets lysåbne naturtyper, og at de rekreative stisystemer fastholdes til alles fri afbenyttelse.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fredning
FREDNING. Fladstensdalen i Aabenraa byder på et fantastisk landskab, hvor flere bække snor sig igennem tunneldalen.  

Fakta

Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning lægges rammerne for et områdes fremtid. Med en fredning kan man for eksempel:

  • Fastlægge bestemte stiforløb
  • Sikre udsigter
  • Foreslå en bestemt naturpleje eller driftsform

Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager. Det betyder, at DN kan foreslå fredningssager, men det er Fredningsnævnet, der afgør, om området skal fredes.

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk