Et unikt stykke Danmarkshistorie er nu fredet

På Wedellsborg Banker ved Gelsted på Fyn er der synlige spor af højryggede agre fra den tidlige middelalder. Og velbevarede gravhøje fra bronzealderen og yngre jernalder vidner om et betydningsfuldt og fredningsværdigt naturområde. Det mener Danmarks Naturfredningsforening (DN), der rejste fredningssagen i 2012, og nu har fredningsnævnet på Fyn endegyldigt sat punktum for planer om råstofgravning i Wedellsborg Banker.

14. oktober 2014

Da den seneste råstofplan for få år siden skulle vedtages, var der ønsker om at gøre en mindre del af Wedellsborg Banker til råstofgraveområde. DN forudså, at det ville blive en tilbagevendende trussel uden en fredning til at sætte en endegyldig stopper for råstofgravning. Det område på 230 hektar, som foreningen derfor valgte at rejse fredningssag for, er det centrale og mest betydningsfulde i forhold til de kulturhistoriske og naturmæssige interesser.

Kun en fredning kan sikre permanent

DN ønskede en stærk beskyttelse af det kulturhistorisk enestående område, mens lodsejeren for området var tryg nok ved sin egen forvaltning. Tilsammen med diskussionerne om råstofgravning, der var gået forud, førte i sidste ende til, at fredningssagen i 2012 blev rejst.

- Dette område hører til blandt de absolutte perler, når vi taler kulturhistorie, fordi koncentrationen af levn er så høj her. Vi skylder vores efterkommere, at området gives en god beskyttelse, så også de kan opleve de synlige vidnesbyrd om vore forfædres gang på jorden fortæller fredningsleder i DN, Birgitte Bang Ingrisch.

En vandretur igennem historien

Fredningsområdet, som er et stærkt kuperet skovklædt landskab, ligger centralt i Wedellsborg Banker og rummer betydelige spor efter vores forfædre. Bankerne er det største sammenhængende område med højryggede agre i Danmark, der viser middelalderens dyrkningsmetode med hjulplov, før vendeploven kom til. Det skabte lange, men meget smalle agre, hvor jorden væltes til den ene side oven på den allerede pløjede jord i lange rygninger og lavninger.

Se gravhøje og kildevæld

Ud over de mange højryggede agre findes der gravhøje fra bronzealderen og yngre jernalder og gamle vejspor overalt i området. Koncentreret på et lille areal ligger 8 gravhøje tæt, og med fredningen vil der fremover være adgang til både gravhøjene og de særlig velbevarede højryggede agre. Får afgræsser en del af området hele året og sikrer, at de højryggede agre, der fremtræder klart i landskabet, ikke gror til.

Umiddelbart syd for området ligger Brende Ådal, som udover at være Fyns mest markante og uberørte ådal, med veludviklede kildevæld i dalskrænterne og enorm oplevelsesmæssig værdi, også er Vestfyns største å. Der har tidligere været gravet grus rundt omkring i området, hvilket mange små og større søer og vandhuller vidner om.

Status på fredningen af Wedellsborg Banker

Området, som fredningsnævnet netop har besluttet at frede, omfatter 230 ha, men det er en del af et langt større område, som samlet kaldes Wedellsborg Banker. Wedellsborg Banker er en geologisk formation, som strækker sig 10 km diagonalt i sydøstlig-nordvestlig retning og omfatter i alt ca. 1000 ha – hvoraf altså kun ca. en fjerdedel nu fredes.

Med fredningen er området, foruden at være beskyttet imod råstofgravning fremover, også sikret adgang til pleje af naturarealerne og offentlig adgang ad det eksisterende stinet i princippet i al fremtid. Fredningsnævnets afgørelse er det foreløbigt sidste ord i sagen, men påklages afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, skal også de tage endeligt stilling til fredningen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fredning
FREDNING. De højryggede agre tilbage fra middelalderen ses i landskabet på Wedellsborg Banker. 

Fakta

Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning lægges rammerne for et områdes fremtid. Med en fredning kan man for eksempel:

  • Fastlægge bestemte stiforløb
  • Sikre udsigter
  • Foreslå en bestemt naturpleje eller driftsform

Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager. Det betyder, at DN kan foreslå fredningssager, men det er Fredningsnævnet, der afgør, om området skal fredes.

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk