Politikker

Danmarks Naturfredningsforening har politikker for de vigtigste af vores arbejdsområder.

Politikkerne beskriver vores holdninger og anbefalinger mere konkret og detaljeret end vores formålsparagraf. Politikkerne bliver besluttet efter en lang og demokratisk proces i foreningen.

Se politikkerne:
Adgang til naturen, natur, skove, kyster, landbrug, forbrug, produktion, transport, energi, jagt


Det mener vi om adgang til naturen

Et liv med mulighed for at færdes i det fri skal være muligt for alle. Men i dag står det dårligt til med adgangen til at færdes frit, da for eksempel stier og markveje, der fører ud i naturen, nedlægges i stigende grad.

Vi mener, at befolkningen har brug for bedre muligheder for at færdes frit i skoven, ved kysten, på vandet og i det åbne land - også i fremtiden. En god start vil være at sørge for flere veje og stier, der fører ud i vores natur.

Hent politik om adgang til naturen (pdf)  


Danmarks Naturfredningsforenings politik om natur

Det mener vi om natur

Naturen har for lidt plads: vandet er forsvundet fra landskabet, for mange næringsstoffer gør naturen ensformig, lysåbne naturtyper gror til og naturområderne er for små og for opsplittede.

Vi mener, at tilbagegangen i vores natur skal standses, og inden 2030 skal en tredjedel af det danske areal være naturområder.

Hent politik om natur (pdf)  


Danmarks Naturfredningsforenings politikom skove

Det mener vi om skove

Den biologiske mangfoldighed i skovene går tilbage. Danmarks skove skal være gode levesteder for de mere end 10.000 arter af dyr og planter, som hører til i skoven.

Skovene skal hjælpe os med at bremse klimaforandringer, og skovene skal give adgang til naturoplevelser for hele befolkningen.

Hent politik om skove (pdf)  


Danmarks Naturfredningsforenings politik om kyster

Det mener vi om kyster

Danmarks kystnatur er enestående i international sammenhæng, men samtidig en evig konfliktzone mellem benyttelse og beskyttelse. Kysterne bliver i fremtiden udfordret af flere voldsomme storme, stigende vandstand og fortsatte ønsker om byggeri nær strandkanten.

Vi ønsker åbne kyster og så fri kystdynamik som muligt. Nye anlæg og kystsikring bør ske med de mindst indgribende metoder og primært for at sikre væsentlige samfundsmæssige værdier.

Hent politik om kyster (pdf)


Danmarks Naturfredningsforenings politik om landbrug

Det mener vi om landbrug

Landbruget er det erhverv, som har størst betydning for naturens og miljøets tilstand i Danmark.

Vi ønsker et landbrug, der i balance med sine omgivelser.

Hent politik om landbrug (pdf)


Danmarks Naturfredningsforenings politik om forbrug

Det mener vi om forbrug

En bæredygtig fremtid er et fælles, globalt ansvar. Samfundet skal drejes væk fra den overdrevne fokus på materielt forbrug til fokus på fællesskab og værdier, der kræver lavere ressourceforbrug.

Vi mener, at det skal være billigst og nemmest at handle bæredygtigt, og danskernes forbrug af naturressourcer skal reduceres til en fjerdedel inden 2040.

Hent politik om forbrug (pdf)


Danmarks Naturfredningsforenings politik om produktion

Det mener vi om produktion

På trods af miljøregulering, har Danmark stadig klassiske industrimiljøproblemer, der påvirker natur, miljø og mennesker. Vi ønsker en produktion, der ikke forurener natur og miljø og som overvejende er baseret på genanvendelse og genbrug.

Vi mener, at det skal være nemmest og billigst for virksomheder at træffe bæredygtige valg

Hent politik om produktion (pdf)


Danmarks Naturfredningsforenings politik om transport

Det mener vi om transport

Transport forurener med klimaskadelig CO2, og veje og jernbaner udgør uoverstigelige forhindringer for dyr og planter.

Det er nødvendigt at satse på bæredygtig transport og at stoppe for udviklingen af veje, der fragmenterer særligt værdifuld natur og forringer dyr og planters levevilkår.

Hent politik om transport (pdf)


Danmarks Naturfredningsforenings politik om energi

Det mener vi om energi

Den danske energiforsyningspolitik har betydning for vores natur og miljø, fordi det handler om brug af arealer, global opvarmning og forurening.

Vi mener, at det nuværende energiforbrug skal halveres og den danske energiforsyning i 2040 skal baseres på 100 procent vedvarende energi.

Hent politik om energi (pdf)


Danmarks Naturfredningsforenings politik om jagt

Det mener vi om jagt

I Danmark skydes årligt over to millioner pattedyr og fugle. Vi mener, at antallet, der må skydes, skal stå i forhold til jagtarealernes bidrag til vildtbestandens eksistensgrundlag.

Vi foreslår, at jægerne skal organiseres i lokale jagtlag, som fordeler jagten imellem sine medlemmer for at give forvaltning lokal forankring, og styr på omfang og fordeling af jagt.

Hent politik om jagt (pdf)

 

Det mener vi om mere natur i ændret Klima

I løbet af blot 100 år vil de globale klimaændringer medføre et varmere klima, end Jorden har oplevet i flere millioner år. Vi står over for klimaændringer, der vil forløbe med en stor hastighed. Den danske natur er allerede i dag i en ringe forfatning. Og den tilstand bliver i de kommende år forværret som følge af klimaforandringerne.

Hent politik om klima (pdf)
Nøgleord
Fremtid. Danmarks Naturfredningsforenings politikker giver et bud på, hvordan vi kan tage hensyn til natur og miljø.