Danmark har fået en naturfond

Danmark har fået en naturfond, Den Danske Naturfond, som gennem opkøb af områder, skal give naturen mere plads og bedre vilkår. Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet hårdt for, at naturfonden skulle blive til virkelighed. 

Med finanslovsaftalen for 2014 mellem S-SF-R-regeringen og Venstre og de Konservative, aftalte partierne at etablere en ny, dansk naturfond, som skal bidrage til naturens mangfoldighed og beskyttelse af truede arter blandt andet ved at købe landbrugsjord, som kan blive omdannet til ny natur der forbinder eksisterende naturområder.

Det vil give naturen mere plads og skabe korridorer af naturområder, så danske dyre- og plantearter bedre kan spredes, og der kommer nye og bedre levesteder for dyr, fugle og planter.

En national naturfond var en af de 44 anbefalinger, som Natur- og Landbrugs-kommissionen kom med i sin slutrapport.

Danmarks Naturfredningsforening har fulgt kommissionens arbejde tæt og har arbejdet intenst på, at naturfonden skulle blive til virkelighed.

Naturfond skal hjælpe en trængt natur

Med den nye naturfond vil naturen både få mere plads og bedre sammenhæng. Danmark er Europas mest intensivt dyrkede landbrugsland, og de nuværende naturområder er i alt for høj grad afskåret fra hinanden. Hvis vi skal passe bedre på vores natur, skal den hænge mere sammen, og det kan kun ske ved at tage landbrugsjord ud af drift, hvor det gavner den eksisterende natur.

Naturfonden skal også medvirke til at forbedre vandmiljøet og reducere udledningen af klimagasser, for eksempel ved at omdanne nuværende landbrugsjord til naturarealer. Når nogle typer jord bliver pløjet, udleder den store mængder CO2, og når landmanden dyr ker sine marker og spreder gødning, kan rester af næringsstoffer løbe ud i vandløb, søer og fjorde, hvor det kan give algesuppe og iltsvind.

Naturfond er politisk uafhængig

Den Danske Naturfond skal være politisk uafhængig og have sin egen lovgivning. Den finansieres dels af staten og dels af bidrag fra private, almennyttige fonde. Villum Fonden, Aage V. Jensens Naturfond og staten bidrager til fonden.

Med en kapital på 875 millioner kroner forventer ministeriet, at naturfondens opkøb over en årrække kan blive til omkring 50 kvadratkilometer (5000 hektar) ny natur - et område lidt mindre end Fanø. 

Har du et forslag til område?

Har du et forslag til område, som du synes, at Den Danske Naturfond skal købe?

Send dit forslag

Dårlig jord skal blive til værdifuld natur

De arealer, som fonden kan købe, vil typisk være dårlig landbrugsjord - men det kan blive til værdifuld natur. Vores forventning til fonden er, at vi nu år for år får lagt områder med stort naturpotentiale tilbage til naturen.
- Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Fakta om naturfonden

  • Naturfonden finansieres med 500 millioner kroner kommer over en årrække fra staten, 250 millioner kroner kommer fra Villum Fonden og 125 millioner kroner kommer fra Aage V. Jensens naturfond.
  • En del af de 500 millioner kroner, som kommer fra staten, bliver udbetalt i perioden 2015-17, hvor der hvert år er afsat 75 millioner kroner til opkøb og etablering af natur. Pengene afsættes som selvstændige bevillinger på de kommende års finanslove.
  • Parterne bag aftalen om naturfonden har også forpligtet sig til inden 2016 at forsøge at rejse yderligere 125 millioner kroner fra andre almennyttige fonde, virksomheder og private, så fondens samlede formue bliver på en milliard kroner.
  • Naturfonden er et resultat af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.
  • Naturfonden er politisk uafhængig og har sin egen bestyrelse.