Tystrup Bavelse Sø

Tystrup-Bavelse søerne blev skabt i forbindelse med isens afsmeltning for ca 15.000 år siden. Søerne, der gennemstrømmes af Susåen, er stedvis meget dybe - ned til 22 meter ! - andre steder lavvandede med små sivholme. Søerne med omkringliggende skove er yngleplads for ganske mange fuglearter fra den største, Havørn, til den mindste, Fuglekonge. Ligesom der i træktiderne kan være pæne flokke af især andefugle på søerne og nogle år også store flokke af forskellige gæs på markerne omkring. Tilbringer man lidt tid på en af rastepladserne langs søen eller ved Hørhaven eller går en tur i en af skovene omkring søerne, har man god mulighed for at opleve fuglelivet. Skovene omkring søerne rummer en stor bestand af rådyr samt mindre bestande af dådyr og Sikahjort. Bag hegn i Dyrehaven er desuden en bestand af såvel dådyr, sika som kronhjort.

Kanofolket benytter søerne meget, hvorfor det for at beskytte fuglelivet, har været nødvendigt at indføre restriktioner i form af bådfri områder og landgangsforbud. Der er dog flere steder indrettet landingspladser og primitive lejrpladser med særligt henblik på bådfolket.

Fra landevejens p-pladser langs sydvestsiden af søen og især fra højdepunktet Bavnen i Hørhaven lige øst for landsbyen Vinstrup er det en flot udsigt over søområdet. Det er kun muligt at komme helt ned til søen ved Hørhaven, ved Kongskildeområdet og Suserupgård/Tamosen.

Fredningen, der blev gennemført trinvis fra 1957- og frem, sikrer områderne hele vejen omkring Tystrup-Bavelse søerne. Nord for søerne er det især skove og store godsmarker, medens det på sydsiden i højere grad er det åbne landbrugsland med små landsbyer og mindre gårde der er i fokus. Men også langs sydsiden er store skove og overdrevsarealer indlemmet i fredningen.

Næsbyholm skovene på søens nordside er iøvrigt meget rige på oldtidens gravhøje, ligesom der tæt på søens sydbred findes en række markante dysser og jættestuer, hvoraf især Grundtvigsdyssen i Dyrehaven og Kellerøddyssen skal nævnes.

Det var ønsket om at bevare det frie udsyn over søerne og de skrånende arealer ned til søbredden der var årsag til fredningens gennemførelse. Hertil kom et påtrængende krav om at beskytte hele området mod uhensigtsmæssig sommerhusbebyggelse. Såvel i forbindelse med fredningernes gennemførelse som senere har staten erhvervet store arealer landbrugsland dels i Hørhaven og dels ved Tystrup søs vestende, hvor bl. a. Suserupgård og friluftsgården Kongskilde er vigtige elementer.

Fredningsbestemmelserne er meget lempelige, idet de i det store og hele går ud på at bevare landskaberne omkring søen, hvorfor der kun kan gives tilladelse til bygning af nødvendige landbrugsbygninger. Samtidig er der meget begrænsede muligheder for bygning af ikke-­landbrugsbygninger, ligesom ændringer i terrænet og beplantning af landbrugsarealerne generelt ikke vil blive tilladt. Hertil kommer at søfredningslinien i sig selv virker landskabsbevarende.

 

Oversigt

Foto fra Tystrup Bavelse
Efterår ved søerne
Rovfugle

Giude til fuglekiggere
Havørne ved Tystrup Bavelse
Introduktion til Rovfugle ved Tystrup Bavelse

Øvrige links: Se observationer og foto fra lokaliteten på FugleogNatur


Køer ved Tystrup-Bavelse Søerne - © Knud H. Larsen.


Ung Havørn - © Bente Holm-Petersen


Tystrup Bavelse Sø i efterårsfarver - © Bente Holm-Petersen