Høringssvar

Her finder du et udvalg af Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar og andre breve til myndigheder i ind- og udland:

2016

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder
26. august 2016

Høringssvar om byrdefordeling af EU-klimamål for de ikke-kvotebelagte sektorer.
12. august 2016

Høringssvar om Danmarks ratifikation af Parisaftalen
12. august 2016

Brev til Kommissionen om udledningen af gødning i Fredericia Havn
4. juli 2016

Høringsbemærkning til Faglig udredning om grødeskæring i vandløb, DCE 2016.
17. maj 2016

Høringssvar afstandskrav ved afdriftsreduktion
4. maj 2016

Høringssvar til Naturstyrelsen om skovrejsning
27. april 2016

Høringssvar fra 92-gruppen (inkl. DN) på EU Kommissionens meddelelse om EU's opfølgning på Paris klimaaftalen (COP21)
23. februar 2016

Bemærkninger til rammenotat om fornyet godkendelse af glyphosat
23. februar 2016

Svar til Energistyrelsen vedr. udkast til lov omkring nedlæggelse af Energisparerådet
23. februar 2016

Kommentarer til miljøvurdering om ændrede gødskningsnormer relateret til marine Natura200 områder og habitatsdirektivet
17. februar 2016

Svar til NaturErhvervstyrelsen på miljøvurdering af plan om ændrede gødskningsnormer
16. februar 2016

Svar til Miljø og Fødevare ministeriets indkaldelse til ideer og forslag til VVM for håndtering af Klasse I produkter på Inter Terminals SGOT ApS
16. februar 2016

Kommentarer til afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesomårde 510-AE Karrebæksminde.
20. januar 2016

Svar til Naturstyrelsen på udkast til bekendtgørelse om indsatsplaner
19. januar 2016

Response to the Danish Energy Agency regarding the review of the Energy Efficiency Directive EED.
15. januar 2016

Svar til Naturstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.
12. januar 2016

Svar til Miljømærkenævnet angående opdatering af Svanens gebyrer
11. januar 2016

Svar til Søfartsstyrelsen om udkast til lov om maritim plan-lægning (havplanlov)
7. januar 2016

Svar til Miljøstyrelsen om EU's planer for cirkulær økonomi
5. januar 2016

2015

Svar til Miljøstyrelsen om bekendtgørelse om etablering, og drift af virksomheder, der foretager forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller
22. december 2015

Svar til Naturstyrelsen om bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter
10. december 2015

Kommentarer til Skatteministeriet angående fjernelse af NOx-afgift fra Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og WWF
2. november 2015

Svar til Skatteministeriet om udkast til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven
13. oktober 2015

Svar til Naturstyrelsen om bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer og vejledning om indsatsplaner
24. juli 2015

Svar på Natura 2000-handleplanerne
17. april 2015

Svar til Naturstyrelsens forslag om beskyttede områder i Kattegat
9. april 2015

2014

Svar til lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven og planloven
12. december 2014

Svar om Naturplan Danmark
17. november 2014

Svar om 10 forsøgsprojekter ved kysten m.m.
3. oktober 2014

Svar til udformning af regler for udarbejdelse af miljøgodkendelser til affaldsforbrændingsanlæg
24. september 2014

Svar til meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver
3. september 2014

Svar til den 8 ugers supplerende høring af 1. generation vandplaner
26. august 2014

Svar til miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald
2. juli 2014

Svar til VVM-undersøgelse af prøveboring efter skifergas
28. april 2014

Svar til ændring af randzoneloven
28. april 2014

Svar til udkast til "Strategi for risikovurdering af ’Visse kobberforbindelser'"
24. april 2014

Svar til udkast til forslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven (forsyningspligt til destruktion af farligt affald)
27. marts 2014

Svar til den 5. landerapport om biodiversitet
6. marts 2014

Svar til ressourceplan for affaldshåndtering 2013–2018
22. januar 2014

Svar på klimalov 2014
19. februar 2014

Svar til Kommissions henstilling om minimumsprincipper
17. februar 2014

Svar til nyt stort havbrug ved Endelave
13. februar 2014

Svar til ændringer i administration af skovbyggelinjen
6. februar 2014

Svar til bekendtgørelser vedrørende jagt og vildtforvaltning
6. februar 2014