Fredningsbestemmelser for Kongens Have - Rosenborg Have

19. december 1961 (tinglyst ved Københavns Byret)

Udstrækning

Det på den vedhæftede plan med rødt indtegnede område, omfattende matr. nr. e 488, 489, 494 og 496 B samt 491 af St. Annæ Vester kvarter – ”Rosenborg have” og ”Rosenborg slot” – vil i det omfang, hvori de på området værende bygninger m.v. ikke er undergivet bygningsfredning, være at undergive naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfredningslovgivning. 

Kongens Have med fredningsgrænser

Formål og adgangsbetingelser

Boligministeriet – og for så vidt angår matr. Nr. 491 Ministeriet for kulturelle anliggender – forpligter sig herefter på statens vegne til at bevare og drive det nævnte område som have i uformindsket stand og med almindelig adgang for alle, idet det dog skal være Ministeriet for kulturelle anliggender forbeholdt at begrænse adgangen for offentligheden til haveanlægget på matr. nr. 491 til de tider, da Rosenborg slot er tilgængelig for publikum, ligesom det er forbeholdt begge ministerier at bestemme, at de til boligerne på de nævnte områder hørende, på planen med grøn farve viste haver i samme omfang som hidtil skal kunne betragtes som private haver uden adgang for offentligheden.

Såfremt de pågældende ministerier bestemmer, at havernes benyttelse som private haver skal ophøre, vil de være at inddrage under de øvrige i denne deklaration fastsatte fredningsbestemmelser.

Der må ikke…

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsmyndighederne på det fredede område anbringes bygninger, boder, skure, plankeværker eller andre indretninger af varig karakter, ligesom der ikke må foretages væsentlige ændringer i terrænet eller foretages betydeligere fjernelse af de på planen angivne eller senere tilkommende bevoksninger. formål.

Plejebestemmelser

I øvrigt er det havernes ledelse forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der af havemæssige grunde ønskes foretaget til bevarelse og udbygning af haverne, ligesom det er ledelserne forbeholdt at opstille kunstværker i haverne, anbringe bænke, stole og borde til publikums benyttelse samt foretage andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer havernes karakter.

Specielt forpligter boligministeriet sig til at bevare og ved nyplantning vedligeholde de på den vedhæftede plan angivne alleer: Kavalergangen og Damegangen.

Det bemærkes, at de på matr. nr. e 488 og 489 værende bygninger ikke er fredede. Skulle bygningerne blive helt eller delvist fjernede, vil de frigjorte arealer være at anlægge og drive som haver i forbindelse med Rosenborg Have og være underkastet de øvrige i denne deklaration fastsatte bestemmelser.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfredningsnævnet for København.

Opdateret 2. november 2014

 

Billeder fra Kongens Have


foto Anna Nielsen