Lergravsparken

Fredningsbestemmelser for Lergravsparken

25. juli 1969 (tinglyst ved Københavns Byret).

Udstrækning
Det på vedhæftede kort nr. 20.174 a med rødt indtegnede areal Lergravsparken, matr. nr.3614 Sundbyøster, undergives naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfredningslovgivning.
 

Formål
Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det som park.

Der må ikke…
Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet, betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.

Plejemyndighed og plejebestemmelser
Det er kommunen forbeholdt at foretage eventuelle nødvendige ændringer af de til bebyggelsen på naboejendommen matr. nr. 18 b Sundbyøster hørende adgangsveje og tørrepladser m.v., der efter overenskomst er beliggende delvis på parkens område.

Indenfor parkens område findes en særskilt indhegnet boldbane samt et med stengærde afgrænset areal. Disse arealer samt de inden for parkens område værende mindre bygninger med redskabs- og folkerum for bl.a. vejkontorets forudsættes bibeholdt, ligesom det forbeholdes kommunen at foretage eventuelle nødvendige forbedringer heraf.

Det er kommunen forbeholdt at foretage mindre indgreb i parkens afgrænsning, som er nødvendige til regulering af de tilgrænsende gader - Østrigsgade og Øresundsvej – svarende til disse gaders eventuelle udvidelse med afgivelse af areal fra de til disse gader grænsende andre ejendomme.
Endvidere skal der kunne foretages sådanne ændringer i parkens afgræsning, som er nødvendige til udvidelse af det tilgrænsende baneareal.

I øvrigt er det forbeholdt kommunen at foretage alle foranstaltninger, der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse af parken og dens udbygning som rekreativt område.

Alle spørgsmål vedrørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygtepæle og eventuelle master, såvel som master til belysning- eller trafikformål i umiddelbart op til parken beliggende gader, samt opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at afgøre.

Adgangsbetingelser
I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses.
 
Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfredningsnævnet for København.