Amager Strandpark

Naturklagenævnets afgørelse af 15. juli 2004 om fredning af Amager Strandpark (sag nr.  03-111/150-0006).

Fredningsnævnet for København har den 15. december 2003 afsagt kendelse om ophævelse af en del af fredningen af Amager Strandpark samt kendelse om fredning af den eksisterende strandpark og et større nyt strandområde. De to fredningsforslag er rejst af Københavns Kommune henholdsvis den 23. marts 2003 og den 7. oktober 2003.

Fredningsnævnets kendelse om ophævelse af en del af den eksisterende fredning er påklaget til Naturklagenævnet af en række foreninger og enkeltpersoner. Fredningsnævnets kendelse om fredning af bl.a. det ny strandområde er ligeledes påklaget af en række foreninger, institutioner og enkeltpersoner samt af Københavns Kommune og Amager Strandpark I/S.

Amager Strandpark, et rekreativt park – og strandområde mellem Amager Strandvej og Øresund fra Sundby Havn mod nord til kommunegrænsen mod Tårnby mod syd, er fredet ved deklaration af 25. juli 1969 med det formål at bevare arealet som rekreativt, grønt område og opretholde det som park.

Det fredede areal udgør 37,5 ha. Hele området tilhører Københavns Kommune.

Kendelsen om ophævelse af en del af den eksisterende fredning
Forslaget går ud på at ophæve fredningen på den del af fredningsområdet, der ligger syd for gangstien til Helgoland, således at 3,8 ha af det fredede område udgår af fredningen. Det område, der foreslås taget ud af fredningen, er i dag et åbent, græsklædt strandområde.

Formålet med ophævelsen er at sælge arealet til boligbebyggelse. Salgssummen skal anvendes til delvis finansiering af en udvidelse af Amager Strandpark. Udvidelsen vil blive en ny, ca. 2 km lang ø på 31,5 ha med strand og klitter i havet ud for den sydlige del af fredningsområdet, kaldet Ny Amager Strandpark.

 

Fredningsnævnet har stillet følgende betingelser for at ville gå med til ophævelse af en del af den gamle fredning:

Der skal være en sammenhæng mellem sagen om ophævelse og sagen om fredning af det ny strandparkområde, og formålet med fredningen af det nye område skal svare til formålet med fredningen af det område, hvor fredningen ophæves.

De to sager set under et skal medføre en væsentlig forøgelse af formålets opfyldelse, og formålets opfyldelse må ikke kunne ske ved forbedring af plejen af det område, hvorpå fredningen ønskes ophævet.

Der må yderligere kræves sikkerhed for, at det ny strandområde bliver skabt, og at det bliver skabt i overensstemmelse med de krav, som er blevet stillet.

Inden byggeriet påbegyndes, og så længe dette står på, skal der foretages en fysisk adskillelse mellem det fredede areal og det areal, hvorpå der skal bygges.

To af fredningsnævnets medlemmer har udtalt:

En ophævelse af fredningen medfører, at befolkningen vil kunne benytte et væsentlig større og bedre rekreativt område, idet indtægterne ved salget skal anvendes til delvis at finansiere ”Ny Amager Strandpark”. Under hensyn hertil og til, at det område, hvorpå fredningen søges ophævet, ikke har nogen særlig fredningsmæssig værdi, findes der at foreligge så tungtvejende hensyn, at fredningen kan ophæves, såfremt de stillede betingelser bliver opfyldt.

Det tredje medlem af nævnet (formanden) har stemt for, at fredningen ikke ophæves med følgende
begrundelse:

Ophævelse af en fredning har hidtil kun kunnet ske, når tungtvejende samfundsmæssige hensyn har gjort det påkrævet, når området ikke mere indeholder så væsentlige fredningsmæssige værdier, at der er grundlag for at opretholde fredningen af arealet, eller når området er fredet ved en fejl.

Disse hensyn foreligger ikke i dette tilfælde, hvor ophævelsen er begrundet med at skulle skaffe indtægt ved salg af arealet til bebyggelse.

Uanset at indtægten ved salget af det fredede areal skal anvendes til delvis finansiering af et projekt, hvorved er større areal indvindes til rekreativ udnyttelse, og som vil blive foreslået fredet, findes ophævelse af fredningen ikke at burde ske med denne begrundelse. Dette ville medføre, at der åbnes mulighed for ophævelse af fredninger med stadig svagere begrundelser.

I overensstemmelse med flertallet har fredningsnævnet herefter bestemt, at det af Københavns Kommune foreslåede areal på 3,8 ha udgår af fredningen Amager Strandpark på nærmere angivne betingelser.

Klagerne over ophævelsen af fredningen

Danmarks Naturfredningsforening, Akademirådet, Sundby Sejlerforening, Foreningen til beskyttelse af Amager Strand samt nogle enkeltpersoner har klaget over ophævelsen af fredningen.

Danmarks Naturfredningsforening har bl.a. anført, at ophævelse af en fredning kun bør komme på tale, når ”tungtvejende samfundsmæssige hensyn” gør det påkrævet. Sådanne hensyn må være af fysisk/funktionel karakter – ikke af økonomisk.

Ophævelse af fredning i dette tilfælde for at kunne bebygge det pågældende areal er ikke en fysisk/funktionel forudsætning for at etablere Ny Amager Strandpark. Strandparken, adgangsvejen dertil, publikumsfaciliteter m.m. kan uden videre etableres efter de foreliggende planer uden at påvirke det fredede område.

Ophæves fredningen, er der tale om en sammenkædning af interesser, som foreningen må tage skarpt afstand fra.

Akademirådet finder det principielt uacceptabelt, at ophævelse af en fredning begrundes i en kommune – eller anden myndigheds – behov for finansiering af et eller andet nok så sympatisk projekt. Stadfæstes denne kendelse, vil det reelt undergrave fredningsbegrebet og omdanne fredninger til en kapital for kommunale investeringer.

Sundby Sejlforening finder det urimeligt at ophæve en fredning, som medfører opførelse af et planlagt boligbyggeri, hvis nordre ende vil være placeret urimeligt tæt på et bestående fritidsområde, der indeholder Sundby Sejlerforening. Placeringen vil medføre et miljø, som hverken er til gavn for de kommende beboere eller medlemmer af foreningen.

Foreningen til beskyttelse af Amager Strand finder det helt unødvendigt at inddrage en del af Københavns Kommunes eneste strandareal for at skaffe penge til kommunekassen. Der er masser af andre områder på Amager, som kan bebygges.

Kendelsen om fredning af Amager Strandpark
Fredningsnævnet har den 15. december 2003 afsagt kendelse om fredning af Amager Strandpark, dels den eksisterende strandpark (uden de 3,8 ha, hvor fredningen er ophævet), dels det ny strandområde samt lagunen mellem den gamle kystlinie og den nye ø og endvidere søterritoriet ud for den nye ø i en afstand af 100 m fra øen.

Fredningens formål er
1. at sikre området som strand og grønt rekreativt område,
2. at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området,
3. at sikre anvendelsen til fritidsformål med respekt af de under punkt 1 og 2 nævnte formål,
4. at sikre området som en del af det regionale system af grønne områder, herunder især de kystnære grønne områder langs Øresundskysten, og
5. at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen overholdes.

Fredningsområdet opdeles i 4 delområder. I delområde 1 og 2 skal miljømæssige og rekreative hensyn tillægges særlig vægt. I delområde 3 og 4 skal der være mulighed for et lidt bredere spektrum af fritidsanvendelser. Delområde 2 skal anlægges og bevares som et naturpræget strandområde med klitbeplantning.

Fredningsnævnet har fulgt et forslag fra Danmarks Naturfredningsforening om, at der ikke i den nordlige del af den nye ø (delområde 2) bør gives mulighed for etablering af maritime klubaktiviteter, der vil være uforenelige med områdets karakter og medføre behov for motorfærdsel. Dersom klubberne, dvs. Sundby Kajakklub, Dansk Model Sejlklub og Søspejdergruppen ”Fribytterne” ønskes placeret i det fredede område, kan dette ske i delområde 3 på den sydlige del af øen, hvor et byggefelt er udvidet med det areal, som svarer til klubbernes areal med deres nuværende placering ved Sundby Havn.

Behovet for bilbro til nordenden af strandøen og grundlaget for en vendeplads og for handicapparkering ved nordenden bortfalder dermed. Parkering til dette område vil kunne ske langs Amager Strandvej og på parkeringspladserne i delområde 3.

Fredningsnævnet har endvidere besluttet, at badeanstalten ”Helgoland”, af hensyn til øen, kun må anlægges på østsiden af øens nordlige pynt.

 

Københavns Kommune, Amager Strandpark I/S, Sundby Lokalråd, Sundby Sejlforening, Friluftsrådet, Brugerrådet for Ny Amager Strandpark samt nogle enkeltpersoner har klaget med påstand om, at fredningsforslaget gennemføres således, at de maritime klubber kan placeres på den nordlige del af strandøen ligesom der bør være mulighed for bilkørsel i reguleret omfang ad den nordlige bro bl.a. af hensyn til redningskørsel og kørsel for handicappede til badeanstalten Helgoland.

Akademirådet og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har i deres klage udtalt, at badeanstalten Helgoland bør placeres så frit som muligt kun med adgang via en bro.

Vikingeforeningen Det kolde Gys har påstået fredningen af vandområdet ophævet, subsidiært at placeringen af søbadeanstalten bør udgå af fredningen eller at fredningen bør tillade, at badeanstalten placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Bemærkninger til klagerne
Københavns Amt har udtalt, at der bør sikres en koordinering af de i fredningen viste gangstier med stisystemet i Tårnby kommune. Cykelstien langs Amager Strandvej bør også optages i fredningen.

Københavns Kommune har i skrivelse af 18. februar 2004 kommenteret klagerne og fastholdt kommunens klagepåstande.

Om ophævelsen af fredningen på 3,8 ha af den eksisterende Amager Strandpark har kommunen bl.a. anført, at det strandstykke, der ønskes udtaget, vil blive erstattet af et 8 gange så stort nyt strandareal af langt større fredningsmæssig og rekreativ værdi. Kommunen anfører videre, at den eksisterende frednings formål udelukkende er knyttet til den rekreative anvendelse. Fredningen blev således ikke oprindelig foretaget af bevaringshensyn, men udelukkende for at sikre den rekreative brug af et opfyldt strandstykke. Nu ønsker kommunen at skabe et nyt og større opfyldt strandstykke med samme formål.

At fredningsformålet i den eksisterende fredning er bevaring af den rekreative anvendelse mindsker efter kommunens opfattelse i høj grad den præcedensskabende virkning, da de fleste fredninger rummer flere forskellige formål (f.eks. ud over den rekreative anvendelse også bevarelse af en specifik interesse knyttet til lokaliteten, såsom bevaring af sjælden flora eller fauna, fortidsminder, geologiske forekomster mv.), som ikke umiddelbart kan tilvejebringes på naboarealer. Det er således en speciel situation, at Københavns Kommune kan udtage en mindre del af et fredet areal til et andet formål og til gengæld fremskaffe et andet og langt større areal, der rigelig opfylder samme fredningsformål.

Hvad angår fredningen af Den ny Strandpark mener kommunen fortsat, at fredningen bør omfatte søterritoriet i en afstand af 100 meter fra stranden på den nye ø. Den nordlige bro bør også kunne anvendes til redningskørsel og handicapkørsel samt til nødvendig varetilkørsel dels til Badeanstalten Helgoland, dels til de tre lokale klubber, der skal flyttes, hvis boligområdet skal blive en realitet, og som bør have mulighed for at blive placeret på nordsiden af den nye ø.

Med hensyn til placeringen af søbadeanstalten Helgoland vil kommunen foretrække, at feltet ud for nordspidsen af den nye ø, hvor badeanstalten placeres, udvides svarende til det felt, der er angivet i forslag til tillæg til lokalplan nr. 326, Prøvestenen og Ny Amager Strandpark, da det giver størst mulighed for at finde den rigtige placering af søbadeanstalten i det videre forløb.

Amager Strandpark I/S har i skrivelse af 20. februar 2004 bl.a. fremsat følgende generelle bemærkninger til klagerne:

Om aktivitetszonen ved nordmolen:
Både i lokalplanforslaget for Amager Strandpark og i fredningsforslaget har det været planlagt, at aktivitetszonen skulle anvendes til klubber og aktiviteter, der understøtter strandens formål. Aktivitetszonen er med til at skabe tryghed, adgang og liv i området, idet der ofte vil være mennesker og aktiviteter i området også uden for badesæsonen. Zonen er reserveret til genhusning af de tre lokale klubber, hvilket svarer til det udlagte areal.

Om trafik over den nordlige bro:
Vejmyndighederne i Københavns Kommune har godkendt, at der kan etableres en bro med kun 6 meters bredde. Broen defineres som en stibro, men konstrueres så den kan bære handicapkørsel, lejlighedsvis varekørsel og redningskørsel. Der bliver ikke offentlig biladgang via den nordlige stibro. Kørselsadgangen reguleres med en hydraulisk borne.

Mulighed for midlertidige boder m.v.:
Der ønskes indføjet en bestemmelse i fredningsafgørelsen om, at kommunen kan tillade opstilling af simple bygningsmæssige konstruktioner i en enkelt sommersæson eller endnu kortere perioder i delområde 3, sådan som det var tænkt i fredningsforslaget.

Strandbeskyttelseslinien
Den ansøgte boligbebyggelse ligger inden for strandbeskyttelseslinien langs Amager Strand. Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen, har den 11. februar 2004 efter ansøgning meddelt Økonomiforvaltningen dispensation fra strandbeskyttelseslinien.

Naturklagenævnets afgørelse
I sagens behandling herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt møde den 21. april 2004 har deltaget samtlige 10 medlemmer af Naturklagenævnet: Lars Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie Louise Andreasen, Peter Christensen, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Jens Steffensen, Anders Stenild, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

Ophævelse af fredningen på en del af Amager Strandpark
7 af Naturklagenævnets medlemmer skal udtale:

Ophævelse af en fredning bør kun ske, når tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet, når området ikke mere indeholder så væsentlige fredningsmæssige værdier, at der er grundlag for at opretholde fredningen af arealet, eller når området er fredet ved en fejl.

Ingen af disse situationer foreligger i dette tilfælde, hvor ophævelsen er begrundet med ønsket om ved salg af arealet til boligbebyggelse med en attraktiv kystnær beliggenhed at kunne finansiere en del af den nye strandpark.

Det er ikke en tilstrækkelig begrundelse for ophævelse af fredningen, at den eksisterende fredning alene har til formål at sikre områdets anvendelse til rekreative formål, og at Københavns Kommune ved at udtage en mindre del af det fredede areal til et andet formål til gengæld fremskaffer et andet og langt større areal, der til fulde opfylder samme fredningsformål.

Flertallet stemmer derfor for, at det af Københavns Kommune foreslåede areal på 3,8 ha ikke skal udgå af fredningen.

Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen, Anders Stenild og Jens Vibjerg) finder, at anlæg af den nye strandpark vil tilføre hele østamagerområdet så mange flere rekreative værdier – til gavn for hele den storkøbenhavnske befolkning – end dem, der mistes ved at tillade ophævelse af fredningen på en mindre del af den gamle strandpark og stemmer derfor for at stadfæste fredningsnævnets kendelse.

I overensstemmelse med flertallets bestemmelse ophæves fredningsnævnets kendelse.

Som konsekvens heraf ophæves tillige den af Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen den 11. februar 2004 meddelte dispensation fra strandbeskyttelseslinien.

Ny fredning af Amager Strandpark
Naturklagenævnet stadfæster enstemmigt principielt fredningen herunder afgrænsningen af området, som vist på fredningskortet (Kort nr. 1), der omfatter såvel det planlagte nye strandområde som den eksisterende strandpark, herunder – efter afgørelsen nævnt foran – det areal, hvor fredningen var foreslået ophævet.

Fredningens særbestemmelser for delområde 2 (den nordlige del af den nye ø) ændres dog således, at det planlagte byggefelt for klubber kan anvendes til brug for ikke-motoriserede søsportsaktiviteter, at søbadeanstalten ”Helgoland” kan etableres frit beliggende ud for stranden, og at den nordlige bro kan benyttes til rednings- og handicapkørsel og anden begrænset kørsel til klubområdet.

Der kan anlægges en ny sti/kørevej fra Amager Strandvej med forbindelse til den nordlige bro som vist på kort nr.3. Gang- og cykelstierne på Amagersiden skal have forbindelse med stisystemet i
Tårnby Kommune.

I det fredningsnævnets kendelse af 15. december 2003 ophæves, fastsættes følgende fredningsbestemmelser for fredningsområdet, der er afgrænset som vist på det fredningskort, der hører til Naturklagenævnets afgørelse (kort nr. 1). Fredningen omfatter helt eller delvist de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme samt dele af det tilgrænsende søterritorium.

 

Det er fredningens formål
1. at sikre området som strand og grønt rekreativt område,
2. at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området,
3. at sikre anvendelsen til fritidsformål med respekt af de under punkt 1 og 2 nævnte formål,
4. at sikre området som en del af det regionale system af grønne områder, herunder især de kystnære grønne områder langs Øresundskysten, og
5. at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen overholdes.

 


I den del af Amager Strandpark, som er etableret før 2003, må der ikke foretages terrænændringer eller væsentlige ændringer i vegetationsforhold, og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer enten er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser, eller tillades eller foretages af plejemyndigheden efter § 4 eller tillade ved en dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50.

Stk. 2.
Der må ikke foretages ændringer i den nuværende kystlinies forløb eller foretages terrænændringer, medmindre det tillades i en plejeplan efter § 4 eller ved dispensation.

Stk. 3.
Der etableres og indrettes en ø ud for den eksisterende strand som vist på fredningskortene. Der må kun fyldes op til kote 2,5. I de områder, der er vist på fredningskort nr. 2, må der dog opfyldes til kote 3,5. Der må efter etableringen kun foretages terrænændringer eller ændring af kystliniens forløb hvis det tillades i en plejeplan efter § 4 eller ved dispensation.

Stk. 4.
Fredningsområdet opdeles i 4 delområder som vist på fredningskort nr. 1. I delområde 1 og 2 skal miljømæssige og rekreative hensyn tillægges særlig vægt. I delområde 3 og 4 skal der være mulighed for et lidt bredere spektrum af fritidsanvendelser. Delområde 2 skal anlægges og bevares som et naturpræget strandområde med klitbeplantning.

Stk. 5.
Der kan i en plejeplan træffes bestemmelse om anlæg af små opholdspladser samt badebroer og – pontoner ved kysterne.

Stk. 6.
Kommunen har til enhver tid uhindret adgang til at tilse, reparere og eventuelt omlægge de eksisterende og eventuelle senere etablerede rørledninger mv. inden for fredningsområdet. Retablering eller gravearbejde skal ske under hensyntagen til strandvegetationens særlige vækstkrav. Retableringen skal godkendes af plejemyndigheden.

§ 3. Bebyggelse.
Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, med mindre det er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation.

 

Københavns Kommune er plejemyndighed i fredningsområdet.

Stk. 2.
Uanset § 2 kan plejemyndigheden på grundlag af en plejeplan gennemføre foranstaltninger for en pleje og forbedre forholdene for dyre- og plantelivet eller foranstaltninger for at opretholde eller forbedre de landskabelige og rekreative værdier, herunder opsætning af bænke, stole og borde samt i område 3 kunstværker. Almenhedens færdsel i området kan i en plejeplan begrænses for at beskytte et område mod nedslidning.

Stk. 3.
For at en plejeplan skal kunne danne grundlag for Københavns Kommunes beføjelser som plejemyndighed skal den være tiltrådt af kommunen efter reglerne i stk. 4 og 5.

Stk. 4.
Plejeplanen skal redegøre for de pleje- og udviklingsarbejder, som påtænkes udført i de første 10 år efter fredningens gennemførelse. Plejeplanen kan efterfølgende tages op til revision hvert 5. år. I planen redegøres endvidere for eventuelle ændringer i almenhedens adgangsret. Planen skal opstille retningslinier for udseende og placering af byggeri, der ønskes opført, og for tekniske anlæg som veje og stier. Planen skal samordnes med plejeplaner for de fredede arealer langs kysten syd for.

Stk. 5.
I forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen skal der nedsættes et lokalt brugerråd, bestående af nedennævnte sammenslutninger, der skal have mulighed for at udtale sig:

• Amager Strandpark I/S
• Danmarks Naturfredningsforening
• Friluftsrådet
• Dansk Ornitologisk Forening
• Dansk Botanisk Forening
• Sundby Lokalråd
• Tårnby Kommune
• Sundbyøster Ældreråd
• De samvirkende invalideorganisationer

Stk. 6.
Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges spørgsmålet fredningsnævnet til afgørelse.

Stk. 7.
Når en plejeplan har været i kraft i 5 år, dog første gang i 10 år, kan Københavns Kommune og de nævnte organisationer fremsætte forslag til ændringer.

§ 5. Almenhedens adgang.
Bortset fra anlæg og bygninger, som efter deres formål eller karakter ikke bør være offentligt tilgængelige, kan almenheden færdes overalt til fods og udnytte arealet rekreativt med de nedennævnte begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Stk. 2.
Almenheden har med de i stk. 1 nævnte begrænsninger ret til at cykle på de veje og stier, som er vist på fredningskort nr. 3 som sådanne.

Stk. 3.
Bilkørsel er kun tilladt på de i § 6 nævnte vej- og parkeringsarealer, dog at nødvendig udrykningskørsel, tjenstlig kørsel og handicapkørsel er tilladt også uden for disse arealer.

Stk. 4.
Hunde skal føres i snor. Uden for badesæsonen kan plejemyndigheden dispensere fra denne bestemmelse.

Stk. 5.
Fiskeri er kun tilladt med plejemyndighedens godkendelse.

 

De eksisterende stier i den nuværende Amager Strandpark kan opretholdes.

Stk. 2.
Fredningen er ikke til hinder for at anlægge de veje og stier m.m., der er vist på fredningskort nr. 3 eller som fastlægges i en plejeplan efter § 4.

Stk. 3.
Fredningen er ikke til hinder for anlæg af broer til den nye ø som vist på fredningskort nr. 1.og 3.

Stk. 4.
Fredningen er ikke til hinder for at anlægge de parkeringspladser på den nye ø, som er vist på fredningskort nr. 3. Hvis anvendelsen til parkeringsplads på et tidspunkt ophører, skal området indgå som integreret del af strandområdet

Stk. 5.
Eksisterende belysning kan bibeholdes. Fredningen er ikke til hinder for yderligere belysning, såfremt placering og retningslinier for udformning er fastlagt i en plejeplan medfør § 4. I delområde 1 og 2 må der kun være lav, ikke-blændende belysning og kun langs stierne.

Stk. 6.
Gang- og cykelstier i det fredede område skal koordineres med det øvrige stisystem i Københavns Kommune og Københavns Amt.

Stk. 7.
Der må ikke anbringes reklameskilte, lysreklamer og lignende.

§ 7. Særbestemmelser for delområde 1 (den eksisterende strandpark).
De eksisterende bygninger til kiosk, toiletter m.v. kan bibeholdes. Mindre bygninger til brug for de parksøgende og for parkpersonalet kan opføres efter godkendelse af fredningsnævnet.

Stk. 2.
Kolonihaveområderne indenfor delområdet kan uanset fredningen anvendes til kolonihaver som hidtil. Ophører denne anvendelse, bliver fredningens øvrige bestemmelser gældende for det pågældende areal.

Stk. 3.
For den del af delområdet, der ligger nord for Sundby Sejlforenings havn, respekterer fredningen lejemålene med badeforeningerne og et areal reserveret til bådeklubber. Ophører denne anvendelse, bliver fredningens bestemmelser gældende for det pågældende areal.

§ 8. Særbestemmelser for delområde 2 (Den nordlige del af den nye ø).
Der kan, som vist på fredningskort nr. 3, i tilknytning til stierne mellem de to stibroer og Øresund anlægges strandstationer til brug for strandgæster og livreddere. Udseendet skal godkendes af de i § 4, stk. 5, nævnte organisationer. I tilfælde af uenighed træffes afgørelsen af fredningsnævnet.

Stk. 2.
Stier i området skal udformes i overensstemmelse med områdets karakter af naturstrand.

Stk. 3.
Fredningen er ikke til hinder for en forankring af søbadeanstalten ”Helgoland” på de i § 10, stk. 3 nævnte betingelser.

Stk. 4.
Fredningen er ikke til hinder for, at der kan placeres klubhuse og andre nødvendige bygninger for ikke-motoriserede maritime aktiviteter, der understøtter områdets rekreative karakter inden for zonen med byggemulighed ved den nordlige mole.

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der, inden for de på fredningskort nr. 1 viste zoner med byggemulighed, opføres bygninger til publikumsorienterede servicefunktioner såsom restaurant, café og udlejning af småbåde. Eksisterende bygninger kan bibeholdes.

Stk. 2.
Der kan endvidere, som vist på fredningskort nr. 1 og 3, i tilknytning til stien mellem de to områder med byggemulighed og i tilknytning til zonerne med byggemulighed anlægges strandstationer, der har til formål at betjene strandgæsterne.

Stk. 3.
Udseendet af de i stk. 1 og 2 nævnte bygninger skal godkendes af de i § 4, stk. 5 nævnte organisationer. I tilfælde af uenighed træffes afgørelsen af fredningsnævnet.

Stk. 4.
Fredningen er ikke til hinder for, at der midlertidigt i perioden 1. april – 1. oktober kan opføres boder, stadepladser og lignende inden for zonerne med byggemulighed og på strandtorvet, som er vist på fredningskort nr. 3 midt på den sydlige strand. Opførelsen skal være i overensstemmelse med plejeplanen som anført i § 4, stk. 4. Den detaljerede placering og udformning afgøres af plejemyndigheden.

Stk. 5.
Der kan anlægges op til 1000 parkeringspladser inden for de arealer, der er vist på fredningskort nr. 3. 400 pladser kan som vist anlægges som permanente parkeringspladser, resten som grønninger, der kun anvendes til parkering i perioder med spidsbelastning. Grønningerne kan i påkommende tilfælde afspærres, og der kan tages betaling. Fredningen er ikke til hinder for en afgrænsning, der hindrer biladgang i de perioder, hvor arealerne ikke skal anvendes til parkering.

Stk. 6.
I forbindelse med afholdelse af arrangementer, der højst må vare 1 uge, på Tiøren og Femøren kan der afspærres og opkræves entre. Der kan med plejemyndighedens tilladelse i forbindelse med et arrangement opsættes reklamer med relation til arrangementet.

§ 10. Særbestemmelser for delområde 4 (Lagunen og søterritoriet).
Regulering af færdslen kan ske i en plejeplan. Plejemyndigheden kan bestemme, at der kan placeres flydespærringer af hensyn til de badende. Badebroer kan opsættes og badepontoner kan udlægges efter § 2, stk. 5.

Stk. 2.
Der må, efter at den nye ø er etableret, ikke ske opfyldning eller fjernelse af sten eller af sand. Regulering af sandstranden og sandrevler samt fjernelse af tang kan dog foretages af plejemyndigheden af hensyn til de badende.

Stk. 3.
Der kan opføres en søbadeanstalt indenfor den på fredningskort nr. 1 angivne zone. Udseendet skal godkendes af de i § 4, stk. 5, nævnte organisationer. I tilfælde af uenighed træffes afgørelse af fredningsnævnet.

§ 11. Forholdet til naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesliniebestemmelser.
Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af foranstående fredningsbestemmelser, herunder pleje- og udviklingsplaner efter § 4, kan foretages uden særskilt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinien), § 16 (sø- og åbeskyttelseslinien) og § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinien), jf. § 38, stk. 5 og 6.

 

Bestemmelserne i deklaration af 25. juli 1969 vedrørende Amager Strandpark ophæves, når nærværende fredning er gennemført.

§ 13. Tilsyn.
Tilsynet med overholdelse af fredningsbestemmelserne tillægges Københavns Kommune.

§ 14. Dispensationer.
En dispensation fra fredningsbestemmelserne kan meddeles efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, når det ansøgte ikke kommer i strid med fredningens formål.

Stk. 2.
Dispensationer fra den eksisterende fredning af Amager Strandpark til anlæg af den nye strandø er omfattet af kendelsen. Der skal således ikke søges yderligere dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven for at gennemføre anlægsarbejderne.

                                                                   På Naturklagenævnets vegne


                                                                          (sign.)  Lars Busck
                                                                   Naturklagenævnets formand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
 
Fortegnelse
over de matrikelnumre, der helt eller delvist er omfattet af
Naturklagenævnets afgørelse af
15. juli 2004

Sundbyvester:
Matr.nr. 145a, 1684, 3479, 3610, 4255, 4372 og 4373 samt umatrikulerede arealer