Fredningsbestemmelser for Parkarealet ved Enveloppevej

25. juli 1969 (tinglyst ved Københavns Byret). 
 
Udstrækning
Det på vedhæftede kort nr. 20.458 a med rød farvebræmme viste del af matr.nr. 522 Christianshavns kvarter, begrænset af Christmas Møllers Plads, Ved Stadsgraven og Amager Boulevard samt Voldgraven, undergives naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfredningslovgivning.

Formål
Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det som park.

Der må ikke…
Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet, betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.

Plejemyndighed og plejebestemmelser
Det er kommunen forbeholdt at foretage et til en påtænkt omlægning af Christmas Møllers Plads og ved Stadsgraven nødvendigt mindre indgreb i parkarealet. Det er endvidere kommunen forbeholdt yderligere at foretage sådanne mindre indgreb i parkens afgrænsning, som strengt nødvendigt til etablering af opmarchbane eller lignende af hensyn til afvikling af den svingende trafik.
I øvrigt er det forbeholdt kommunen at foretage alle foranstaltninger, der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse af parken og dens udbygning som rekreativt område.

Alle spørgsmål vedrørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygtepæle og eventuelle master, såvel som master til belysning- eller trafikformål i umiddelbart op til parken beliggende gader, samt opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at afgøre.

Adgangsbetingelser
I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfredningsnævnet for København.