Fredningsdeklaration for Sundbyvesterparken

3. maj 1966 (tinglyst ved Københavns Byret)

Udstrækning
Det på indhæftede kort nr. 19575 a med rødt indtegnede areal, ”Sundbyvesterparken”, matr.nr. 1826 Sundbyvester og del af matr. nr. 1004 ibid., undergives naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfredningslovgivning.


Sundbyvesterpark. Fredningskort. Fredningsgrænsen er indtegnet med rødt.

Formål
Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det som park.

Der må ikke…
Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål.
Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet.

Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet eller betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.

Plejemyndighed
Det er kommunen forbeholdt at fraskille parken det nødvendige areal til at udvide Englandsvej til en bredde af 25 m. Det er endvidere kommunen forbeholdt yderligere at foretage sådanne mindre ændringer i parkens afgrænsning, som er nødvendige til regulering af de tilgrænsende gader, Englandsvej og Irlandsvej, svarende til disse gaders eventuelle udvidelse med afgivelse af areal fra de til disse gaders grænsende andre ejendomme, eller som er strengt nødvendige til etablering af opmarchbane eller lignende af hensyn til afviklingen af den svingende trafik.

I øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse af parken og dens udbygning som rekreativt område.

Alle spørgsmål vedrørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygtepæle og eventuelle master, såvel som master til belysnings- eller trafikformål i umiddelbart op til parken beliggende gader, samt opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke samt stole og borde til brug for publikum samt andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at afgøre.

Adgangsbetingelser
I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses. Kommunen kan ændre eller fjerne det parken omgivende hegn.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfredningsnævnet for København. 

 

 

Opdateret 01-05-2015