Utterslev Mose

Kun 6 km nordvest for centrum af København ligger det store naturområde Utterslev Mose, som er blevet fredet i 2000. Det samlede areal er 221 ha (inklusiv Gyngemosen og Kirkemosen) – heraf 97 ha vandoverflade og øer. På den længste led er området godt 3 km langt, og hvis man fx tager en tur på stierne rundt om de tre søer Vestmosen, Midtmosen og Østmosen samt Højmosen i den nordøstlige del, så er der i alt ca. 9 km.


                      Foto Mads Fjeldsø Christensen

Der er mange, der nyder naturen derude ved at gå eller cykle, og stierne bliver flittigt brugt af motionsløbere. Der er plæner med fodboldbaner. Nogle har særlig tilladelse til at fiske fra særlige pladser. Der er to grillpladser, og bænke findes mange steder i området. Om vinteren er der kælkebakke, og nogle får sig også en langrendsskitur rundt på området. Man må ikke sejle på søerne eller kanalerne.

Området er bl.a. kendt for sit fugleliv, ikke mindst gæssene. Se i øvrigt under beskrivelse af naturen.

Der er nogle karakteristiske profiler af nogle bygningsværker, som ses sammen med naturen ved forskellige kig hen over søerne. Det er den store Grundtvigskirke på Bispebjerg, den gamle Brønshøj Kirke og det nyere tårn i Tingbjerg-bebyggelsen.

 

Historie 

Mosen er sandsynligvis opstået som én stor fladvandet sø efter afslutningen af den sidste istid. Efterhånden blev det mere til en tilgroet mose. I slutningen af 1500-tallet blev mosen leverandør af drikkevand til København. Gennem tiden har der også bl.a. været skåret tørv i mosen. I 1859 ophørte anvendelsen af mosevandet som drikkevand.

Utterslev Mose blev anlagt som naturpark i 1939-43. Der blev gravet og renset op, og nogle sivøer blev anlagt, så fuglene kunne yngle på dem.

I forbindelse med fredningen blev der givet tilladelse til at bygge det nuværende naturværksted ved Rådvadsvej. Med fredningen følger også, at der skal udarbejdes en plejeplan for området. Se nærmere om dette arbejde under ’Brugergruppe’.

 

Vandet

Det er kønt at se ud over søerne og kanalerne, men vandkvaliteten i mosen har det ikke så godt. Der er for store mængder plantenæringsstoffer, som giver næring til alger. Der er aktiviteter i gang for at bedre situationen, bl.a. er der anlagt et grønt renseanlæg i mosen. I Kirkemosen er vandet klart, og der er åkander Der er almindelige ferskvandsfisk i mosen, som må fanges efter særlig tilladelse.

 

De grønne områder omkring vandet 

Der er en næsten sammenhængende bevoksning hele vejen rundt om mosen. Nogle steder har det grønne karakter af egentlig natur med enge, buskadser og trægrupper, andre steder er det mere parkagtigt med græsområder, der bliver slået med jævne mellemrum, og stier til hhv. gående og cyklende. Lige igennem området mellem Vestmosen og Midtmosen skærer Hareskovvejen sig med deraf følgende støj fra de mange biler.

 

Fuglene

Noget helt særligt for mosen er grågæs i stort antal. Et lille antal bliver vinteren over, men de fleste kommer tilbage fra sydligere lande i slutningen af vinteren. Så kan de høres igen og ses græssende ved mosen eller flyvende i flokke i området. Om foråret er der lyde fra dem både dag og nat, og det er herligt at se, når de voksne gæs begynder at få flokke af dunede gæslinger efter sig. Nogle gange er gæslingeflokkene større end svarende til det pågældende pars egne gæslinger, fordi det sker, at erfarne gæs overtager pasningen af mindre erfarnes gæslinger. De større gæslinger kan også være sjove at se på, når de vandrer rundt som ’klodsede teenagere’. Gæssene er vant til at være i nærheden af mennesker.

Lydmæssigt bidrager mågeflokke også meget forår og sommer. Fra først i maj til sidst i juni kan nattergalen høres udvalgte steder. Der er mange andre fugle at se og høre. Svaner er der dog ikke mange af. Det hænger sammen med den ringe vandkvalitet.

 

Vandet

Det er kønt at se ud over søerne og kanalerne, men vandkvaliteten i mosen har det ikke så godt. Der er for store mængder plantenæringsstoffer, som giver næring til alger. Der er aktiviteter i gang for at bedre situationen, bl.a. er der anlagt et grønt renseanlæg i mosen. I Kirkemosen er vandet klart, og der er åkander Der er almindelige ferskvandsfisk i mosen, som må fanges efter særlig tilladelse.

 

Plantelivet 

Langs søbredden vokser tagrør og enkelte steder er der gul iris. Karakteristisk i større områder i mosen er lodden dueurt og sildig gyldenris. Nogle steder er der mere varieret bevoksning med forskellige planter. Der blev i 1994 registreret 498 arter af ’højere planter’ og 83 arter af svampe.

Blandt træerne er der flest piletræer. Der er desuden mange forskellige bærbuske. Når det er blomstringstid for hvidtjørn, kan denne gøre en tur rundt om mosen til en særlig oplevelse.

 

Mosens fremtid

I starten af 2003 blev der oprettet et brugerråd, som skal være med til at udarbejde en plejeplan for Utterslev Mose. Danmarks Naturfredningsforening er repræsenteret i brugerrådet og arbejder her bl.a. for at få så meget naturpræg i mosen som muligt. Der er mange andre grupper repræsenteret, og ved det første møde kom en lang række forslag til forbedringer i området, set med de forskellige briller.

Det er spændende, hvad dette arbejde munder ud i. Under alle omstændigheder er det meget værdifuldt med et så stort fredet naturområde, som mange i København kan have glæde af.

 

Oplevelser i Utterslev Mose 

Gå en tur rundt om Utterslev Mose og få nogle af de mange oplevelser som mosen byder på.