Kagsmosen

 

Kagsmosen ligger op til Vestvolden ved Husum S-togs station og grænser op til Rødovre og Herlev kommune. Området er på 15 ha, hvoraf en del er åbent vand og vådområder.

Historie
I forbindelse med bygningen af Vestvolden i slutningen af 1800-tallet inddrog man Kagsmosen i forsvarsanlægget. Efter at Vestvolden blev opgivet som forsvarsværk, blev Kagsmosen kun anvendt til tørvegravning. I 1939 fik Kagsmosen status som park og i 1977 blev den fredet. I 1996 kom Kagsmosen ind under fredningen af Vestvolden. Fredningsbestemmelserne kan ses ved at klikke her.

Landskab
Kagsmosen er et enestående vådområde i København med en kanal rundt om en uforstyrret ø. Desværre løber Ring 2-motorvejen langs nordsiden og giver en trafikstøj, der nedsætter den rekreative værdi af området betragteligt.

Naturen
Vandkvaliteten i Kagsmosen er god, og der er derfor vandinsekter og padder at opleve. Fugle har muligheder for at  yngle og fouragere i fred på øen i Kags-mosen, hvilket giver mulighed for at opleve mange forskellige fugle. En af disse oplevelser kan være at høre nattergalen synge ude på øen fra midt i maj.

Floraen er varieret, da området ikke har været opdyrket. I ”Ovesigt over botaniske lokaliteter. Bind I”, Fredningsstyrelsen 1976, er der således at læse:

”I Kagsmosen findes en artsrig vegetation med pile- og birkekrat, rørsump, engvegetation og vandplanter. Fra mosen under et kan nævnes guldhavre, nikkende, blære-, tykakset, kær-, knippe- og stiv star, skov-kogleaks, kødfarvet gøgeurt, trævlekrone, gul frøstjerne, alm. vinterkarse, vild brøndkarse, gul, skov- og kærfladbælg, angelik, stor skjalder og trenervet snerre. (Trolle-Hansen 1971 i Kagsmosen, Feltbiologiske undersøgelser nr. 1. Dansk Ornithologisk  Central)”

Hvor mange af disse arter, der stadig er at finde i Kagsmosen efter år med luftforurening og tilgroning, kunne være interessant at undersøge.

Turforslag
På en cykeltur langs Vestvolden er det oplagt at tage en afstikker og en gåtur rundt i Kagsmosen.

Der er et cykelstisystem til Utterslev Mose og den anden vej til Krogebjergparken, Damhusengen, Damhussøen og Vigerslevparken.
 

Fredningsbestemmelser for Kagsmosen

Tinglyst ved Københavns Byret 9/2 1977.

Det på indhæftede kort nr. 21276 b med rødt indtegnede areal, Kagsmosen, matr.nr.ne 37 a, 37 c, 1193 og 3418 Husum, undergives naturfredning i overensstemmelse med den til enhver gældende naturfredningslovgivning. Københavns kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det som park.

Der må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København  på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet, ligesom også udformningen af eventuel belysning af arealet skal godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet eller betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkomne bevoksninger.

Det er kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse af parken og dens udbygning som rekreativt område. Det påhviler kommunen ved parkens pleje, herunder oprensning af vandløb m.v., i fornødent omfang at tage hensyn til, at områdets naturvidenskabelige værdier sikres og bevares. Foranstaltninger, der antages at ville gøre indgreb i disse værdier, må kun iværksættes med fredningsnævnets godkendelse.

Alle spørgsmål vedrørende opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at afgøre.

I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses.

Opdateret 5. november 2014