Husumparken

Husumparken ligger i et lejligheds- og villakvarter i Husum mellem Merløsevej og Smørumvej og ud til Nordrupvej.

Parken er et idrætsanlæg til fodbold med klubhuse i de sydlige hjørner. Anlægget er delt op i tre plæner med to cykelstier til adskillelse af plænerne og en række kastanietræer og ahorn langs cykelstierne.

Fredningsbestemmelser for Husumparken

25. juli 1969 (tinglyst ved Københavns Byret). 
 
Udstrækning
Det på vedhæftede kort nr. 19.801 a med rødt indtegnede areal ”Husumparken” undergives naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfredningslovgivning. 

Formål
Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt, grønt område og opretholde det som park. 
 
Der må ikke…
Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet, betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.

Plejemyndighed og plejebestemmelser
Det er kommunen forbeholdt at foretager sådanne mindre ændringer mindre ændringer i parkens afgrænsning, som er nødvendige til regulering af de tilgrænsende gader, Nordrupvej, Kyringevej og Tjærebyvej, svarende til disse gaders eventuelle udvidelse med afgivelse af areal fra de til disse gader grænsende andre ejendomme.
 
Alle spørgsmål vedrørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygtepæle og eventuelle, såvel som master til belysning- og trafikformål i umiddelbart op til parken beliggende gader, samt opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at afgøre.

I øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse af parken og dens bygninger som rekreativt område.
 
Adgangsbetingelser
I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses.

Det indenfor området beliggende skolevæsen udlejede areal kan uanset nærværende deklarations anvendes af skolevæsnet, som hidtil, men ophører denne anvendelse, bliver nærværende deklarations bestemmelser gældende for det pågældende område.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfredningsnævnet for København.
 

Opdateret 5. november 2014