Kanalerne

Fredningsbestemmelser for Kanalerne
16. juni 1966 (Tinglyst ved Københavns byret).

     

Udstrækning og ejerforhold
Matr.nr.: Umatrikulerede arealer. Hovedjournal nr. 141 15.
På vedhæftede kort nr.19.161 b er med rødt, gult, blåt og grønt indtegnet Nyhavn, kanalerne omkring Slotsholmen og kanalerne på Christianshavn samt de bolværker, der omgiver kanalerne.

Hvor begrænsningen er vist med rød linie, tilhører bolværkerne Københavns havnevæsen. Hvor begrænsningen er vist med gul linie, tilhører bolværkerne Københavns kommune. Hvor begrænsningen er vist med blå linie, tilhører boldværkerne staten. Hvor begrænsningen er vist med grøn linie, tilhører bolværkerne ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme, jfr. nedenstående fortegnelse.

Formål
De på kortet med farve indtegnede arealer undergives naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfredningslovgivning. Københavns havnevæsen forpligter sig til at bevare kanalerne som sådanne, og forsvarsministeriet forpligter sig til at bevare den øst for Christianshavns Kanal liggende del af Trangraven som kanal. De respektive ejere af bolværkerne forpligter sig til at bevare bolværkerne som sådanne.

Der må ikke…
Det må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Der må gerne…
Dette er dog ikke til hinder for anbringelse i Børsgraven af såkaldte pæreskuder (med salg af frugt, grøntsager og blomster) og oprettelse ud for matr.nr. 526 Christianshavns kvarter, Overgaden neden Vandet 29, af bådebro med tilhørende trappe og en tømmerflåde (med et mindre træhus) til brug for udlejning af robåde og bådebyggeri og –reparation.

Plejemyndighed og plejebestemmelser
Det er havnevæsenet forbeholdt alle foranstaltninger, der tjener til oprettelse af driften af kanalerne, derunder f.eks. uddybning af disse og anbringelse af anløbsbroer til trafikken på kanalerne. Endvidere er det havnevæsenet og de øvrige ejere af bolværker forbeholdt at foretage alle foranstaltninger til vedligeholdelse af bolværkerne.

Deklarationen er ikke til hinder for, at de over kanalerne krydsende broer udvides i niveau, og at der foretages mindre løftninger og sænkninger af bolværkernes overside, alt som led i arbejder i de tilstødende gader.
Udvides Stormbroen i overensstemmelse med en udvidelse og omprofilering af Stormgade, er deklarationen ikke til hinder for en dertil svarende regulering af Slotsholmskanalen.

Deklarationen er ikke til hinder for, at den forsænkede indrykkede anlægsplads ud for Børsen fyldes op, så at kajen gennemføres i fuld højde i grænselinien med vandet.

Deklarationen er ikke til hinder for, at der under kanalerne udføres tunnelbaneanlæg, ledningsanlæg eller parkeringsanlæg, og at der til gennemførelsen af sådanne anlæg finder midlertidig spærring og tørlægning sted af dele af kanalerne.

De langs Christianshavns Kanal og Frederiksholms Kanal voksende træer undergives naturfredning, dog således at fjernelse af gartneriske grunde eller af hensyn til bolværkernes vedligeholdelse eller fornyelse kan foretages, når passende ny beplantning etableres.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfredningsnævnet for København.

Fortegnelse over de på plan 19.161 b med grønt indtegnede bolværker, der tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme, nemlig:
Matr.nr.259 A Vester kvarter, Matr.nr.236 Vester kvarter, Matr.nr.243 A Vester kvarter, Matr.nr.242 B Vester kvarter, Matr.nr.242A Vester kvarter, Matr.nr.241 Vester kvarter, Matr.nr. 183 Vester kvarter, Matr.nr.265 Øster kvarter, Matr.nr.293 Øster kvarter, Matr nr. 202 A Christianshavns kvarter, Matr.nr.405 Christianshavns kvarter, Matr nr.166 Christianshavns kvarter, Matr.nr 163 Christianshavns kvarter, Matr.nr.118 Christianshavns kvarter, Matr.nr.157 Christianshavns kvarter, Matr.nr.156 Christianshavns kvarter, Matr.nr.  153 Christianshavns kvarter, Matr.nr. 80 Christianshavns kvarter, Matr.nr.35 A 2 Christianshavns kvarter, Matr.narter, Matr.nr.35 B 2 Christianshavns kvarter, Matr.nr. 31 Chrisstianshavns kvarter, Matr.nr.32 Christianshavns kvarter Matr.nr.451 Christianshavns kvarter, Matr.nr.447 Christianshavns kvarter, Matr.nr.257 Christianshavns kvarter.

Københavns magistrats 4. afdeling, den 5.marts 1966 A.Wassard Jørgensen
Københavns Havnevæsen, den 18.maj 1966Aa.Handrup.

Billeder fra kanalerne