Fredningsbestemmelser for Ørstedsparken

9. august 1963 (tinglyst ved Københavns Byret)

Udstrækning
Det på vedhæftede kort nr. 13654 a med rødt indtegnede areal ”Ørstedsparken” undergives naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfredningslovgivning.

Ørstedsparken. Fredningskort. Fredningsgrænsen er indtegnet med rødt. 
 
Formål
Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det som park.

Der må ikke…
Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål.

Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet.

Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet, betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger og ej heller uden samtykke foretages opfyldning i søen, hvis nuværende vandstand skal søges bevaret.

Plejemyndighed og plejebestemmelser
Kommunen kan frit foretages terrænændringer med hensyn til arealet mod Ahlefeldtsgade ud for det tidligere grønttorv, for så vidt ændringerne måtte sigte på at knytte Ahlefeldtsgade samt en større eller mindre del af torvet til Ørstedsparken som rekreativt areal, af hvad art dette end måtte være.

Endvidere kan kommunen frit foretage sådanne midlertidige ændringer, som måtte være nødvendige af hensyn til etablering af parkeringsanlæg under Ahlefeldtsgade og det tidligere grønttorv og eventuelt ind under Ørstedsparkens areal. Arealet forbliver uanset anlægsformer del af parken og skal, såfremt der ikke finder tilknytning sted til Ahlefeldtsgade og torvet, retableres i harmoni med de tilstødende dele af parken.

I øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der af have- og forstmæssige grunde tjener til opretholdelse af parken og dens udbygning som rekreativt område.

Alle spørgsmål vedrørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygtepæle og eventuelle master samt opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at afgøre.

Kommune kan ændre eller fjerne det parken omgivende gitter.

Adgangsbetingelser
I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses. Dette er ikke til hinder for at kommunen som hidtil kan lukke parken om natten i det tidsrum, den måtte fastsætte, og i øvrigt når særlige omstændigheder måtte gøre det nødvendigt.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfredningsnævnet for København.