Indsamlingsetiske retningslinjer

DN's implementering af ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer
Danmarks Naturfredningsforening er medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO, som er en sammenslutning af indsamlingsorganisationer, der arbejder for at fremme fælles interesser og sikre en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren. Du kan læse mere om sammenslutningen på www.isobro.dk

Som medlem af ISOBRO har Danmarks Naturfredningsforening tilsluttet sig brancheorganisationens indsamlingsetiske retningslinjer.

Retningslinjerne er beskrevet i nedenstående to dokumenter:

Del A omfattende retningslinjer og minimumskrav som gælder for alle medlemmer af ISO-BRO. Retningslinjerne kan læses her

Del B, omfattende Danmarks Naturfredningsforenings egne retningslinjer for foreningens indsamlingsarbejde, kan læses herunder:

1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed
– den glade giver

1.1 og 1.2 Frivillige indsamlere og børn som indsamlere
Danmarks Naturfredningsforening benytter ikke frivillige indsamlere, hverken børn eller voksne.

1.3 Vedrørende ansættelse af børn henholder vi os til gældende lovgivning

1.4 Brug af eksterne fundraisere
Ved indgåelse af kontrakter med eksterne fundraisere kræver Danmarks Naturfredningsforening at samarbejdspartneren overholder ISOBRO’s etiske regningslinjer (herunder retningslinjer for telemarketing og face-to-face).

1.5 Sponsorsamarbejde
Danmarks Naturfredningsforening udarbejder individuelle samarbejdskontrakter i forbindelse med sponsorsamarbejder.

2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi
– den åbne dørs princip

2.1 Målsætning
Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Se DNs vedtægter på www.dn.dk/vedtaegter og Danmarks Naturfredningsforenings Aktivitetsplan med tilhørende budget kan ses her.

2.2. Foreningens virke
Danmarks Naturfredningsforenings Repræsentantskab godkender hvert år anvendelsen af ressourcer for at opnå formålet. Danmarks Naturfredningsforenings Aktivitetsplan med tilhørende budget kan ses her.

Danmarks Naturfredningsforenings samlede aktivitetsniveau fastlægges på baggrund af det kommende års forventede indtægter.

2.3. Organisation
Organisationsdiagram over Danmarks Naturfredningsforening findes her:
www.dn.dk/organisationen

2.4 De folkevalgtes arbejde
Medlemmer af lokalafdelinger, repræsentantskab, bestyrelse og faglige udvalg arbejder ulønnet. Dog er præsidenten aflønnet som fuldtidsmedarbejder.

2.5 Lokalafdelingernes, repræsentantskabet, forretningsudvalgets og de faglige udvalgs arbejde er beskrevet på Frivilligsiden.

2.6 Arbejdsforhold og miljøpolitik
Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med medarbejderrepræsentanter udarbejdet en Medarbejderhåndbog der regulerer foreningens personalepolitik og personalepolitiske værdier. Medarbejderhåndbogen bliver løbende tilpasset det stade Danmarks Naturfredningsforening befinder sig på. Dette indebærer bl.a. at de ansattes kompetencer løbende udvikles i den retning Aktivitetsplanen forudsætter.

Danmarks Naturfredningsforening forsøger som arbejdsplads at være miljøbevist. Dette betyder at der løbende er fokus på besparelser på CO2 regnskabet i form af nye tiltag indenfor vand, el og varme.

Såfremt det er økonomisk forsvarligt anvendes udelukkende økologiske eller svanemærkede produkter. Ved Danmarks Naturfredningsforening møder, såvel interne som eksterne forlanges økologisk mad og drikke.

2.7 Krav til samarbejdspartnere og underleverandører med hensyn til produktionsmetoder, løn, arbejdsvilkår, miljøpolitik m.v.
Danmarks Naturfredningsforening har gennem mange år kun foretaget ”Grønne Indkøb” så vidt det har været muligt. Det har således været et krav at et produkt både er bæredygtigt fremstillet, samt at det kan bortskaffes på en bæredygtig måde. Dette gælder bl.a. for alt indkøb af IT udstyr med tilhørende forbrugsstoffer, kontorartikler m.v. Alle rengøringsmidler skal udgøre så lille en risiko for miljøet som muligt.

2.8 Informationspolitik Navne og telefonnumre på foreningens, præsident, direktør og presseansvarlige er tilgængelige på foreningens hjemmeside. Danmarks Naturfredningsforening hylder princippet om åbenhed i hele organisationen og ovennævnte personer er til rådighed for alle henvendelser og supplerende information, når omverdenen ønsker det.

2.9 Danmarks Naturfredningsforening respekterer de internationale menneskerettigheder og samarbejder kun med andre organisationer, der har samme holdning.

3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler
– den redelige kommunikation

3.1 Åbenhed om brug af indsamlede midler
Danmarks Naturfredningsforening hylder princippet om åbenhed i hele organisationen hvilket bl.a. betyder at referater og bilag fra Hovedbestyrelsesmøder kan altid læses her. Her findes også halvårs og årsregnskaber, budgetter og estimater i en meget stor detaljeringsgrad.

3.2 Udgifter til rejser og repræsentation
Instrukser vedr. udgifter til repræsentation, rejser etc. er beskrevet i foreningens Medarbejderhåndbog hvad angår medarbejdere. Således foregår rejser indenlands fortrinsvis med tog og offentlige transportmidler og eventuel bilkørsel sker til Statens laveste sats. Flyrejser sker på økonomiklasse.

Instrukser vedr. udgifter til repræsentation, rejser etc. er beskrevet i DN Håndbog 2008 hvad angår frivillige. Rejser foregår fortrinsvis med kollektiv befordring og eventuel bilkørsel afregnes med statens laveste satser.

3.3 Udgifter til administrationsfaciliteter
Danmarks Naturfredningsforening har i øjeblikket valgt at være lejer på det ydre Østerbro. Men mulighederne for andre konstellationer vurderes løbende. På grund af administrationens nære samarbejde med mange ministerier er det en nødvendighed, at foreningens domicil er beliggende i Københavnsområdet. Indretningen skal være hensigtsmæssig og bæredygtig og tilpasset et velfungerende arbejdsmiljø.

3.4 Løn- og personalepolitik
Af Danmarks Naturfredningsforenings Medarbejderhåndbog fremgår det, ”at det tilstræbes at lønnen er god men ikke prangende. Vi konkurrerer ikke på lønnen i DN, men tilstræber at den ligger på niveau med de statslige overenskomster for AC og HK.” Personalepolitikken bygger på ”Det hele menneske” og en stor grad af uddelegering af ansvar til medarbejderne.

Det er vigtigt at medarbejderne har en forståelse for, at Danmarks Naturfredningsforening er en græsrodsorganisation, hvor en vigtig del af organisationen er en masse engagerede, aktive, vidt forskellige og ulønnede mennesker, som bruger deres fritid på natur- og miljøarbejde.

3.5 Investering og placering af foreningens formue
De overordnede retningslinjer for investering af foreningens formue er fastsat i DNs vedtægter § 17, stk. 3.

Hovedbestyrelsen har vedtaget en investeringspolitik der sikrer, at der ikke gambles med foreningens formue. Politikken tages jævnligt op til vurdering i forbindelse med at der kommer nye produkter og muligheder på markedet. Investeringerne forgår via et forvaltningsselskab, der har fået visse procentvise begrænsninger at arbejde indenfor. Investeringerne må ikke være risikofyldte, ikke omfatte områder Danmarks Naturfredningsforening ikke sympatiserer med og ikke være meget langsigtede. Investeringerne skal kunne omsættes til likvider, hvis der er behov for det.