Syrenbakken 4 kan være truet af salg

August 2011

DN Kalundborg har ved besigtigelse ikke konstateret værdifulde botaniske værdier på matriklen – mest kun havtorn, rynket rose og slået græs – men matriklen besidder derimod rekreative og turistmæssige værdier, en fin udsigt over Kalundborg fjord – samt en god portion kulturhistoriske værdier.

Arealet kan i tilfælde af salg kun afhændes til én person for et én gangs beløb – mens udsigten vil tiltrække og være til glæde for rigtig mange personer - både fastboende og turister - i årtier frem, såfremt matriklen bevares i sin nuværende form og med offentlig adgang.

Sagen vil blive drøftet på økonomiudvalgets møde d. 18. august og kommunalbestyrelsesmødet d. 24. august. DN Kalundborg har skrevet til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen og opfordret til at arealet "fredes" til glæde for de mange både nu og i mange år fremover.

DN Kalundborg mener, at arealet er bevaringsværdigt som en lille naturperle grundet sin kulturhistoriske fortid, og sin udsigt – en grøn oase, og foreningen vil derfor kraftigt opfordre Kalundborg kommune til at bevare matriklen som grønt bynært udkigspunkt for nuværende og kommende generationer.

Granitstenen med den påsatte kobberplade med teksten ”Denne sten er fredet, og ligeså er grunden omkring den i en afstand af 2 meter” har siden 1918 udover sin oprindelige funktion som markeringssten også prydet bjergtoppen. DN Kalundborg mener, at granitstenen er et kulturelt bevaringsværdigt element i kommunen, som med eller uden sin oprindelige funktionalitet bør bevares for eftertiden. DN Kalundborg vil derfor opfordre Kalundborg kommune til, at drage omsorg for, at stenen genplaceres på sin plads. Jvf. tilgåede informationer til DN Kalundborg, skulle der på matriklen være en tinglyst deklaration fra 1918, som siger, at stenen ikke må fjernes. DN Kalundborg er ikke bekendt med om denne tinglysning er korrekt – men er dette tilfældet og servitutten ikke er aflyst, så er granitstenen ikke fjernet på lovlig vis.

På grunden har der i tidligere tider stået et tårn, som har tilhørt luftmeldekorpset, samt nogle bænke. Luftmeldeposten er imidlertid nedlagt på dette sted og tårnet fjernet. I det Kalundborg kommune gerne vil tiltrække turister samt markedsføre sig, som Grøn Kommune, så er der her en oplagt mulighed hertil. Opsæt informationstavler, kommunale borde/bænke og markedsfør udsigtspunktet fremover. 

Bliv frivillig aktiv

Kontakt DN Kalundborg for at høre mere om vores aktiviteter. Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på. Kontakt os