Fruens Plantage

Landskabet under Fruens Plantage er den sidste urørte del af Mogenstrup. Ås, landets eneste planås (en ås med bred ryg), der hæver sig op til 50 m over havet. På åsryggen er der dybe slugter og lavninger. Tidligere har åsen henligget som afgræsset overdrev, men under Rønne-bæksholms drift er åsen i løbet af 1800-årene plantet til med træer, som kunne sælges og udnyttes til en række formål. Fruens Plantage blev fredet i 1940. I plantagen finder man de fleste af de danske løvtræsarter: bøg, rød-eg og stilk-eg, ask, birk, rød-el, hvidtjørn med en sten i frugten og engriflet hvidtjørn med to sten. Desuden kristtorn samt en række nåletræer som rødgran, sitkagran, bjergfyr, skovfyr, lærk, cypres, cryptomeria og normannsgran. 

     

 

På lune sommeraftener - især hvis luften er en smule fugtig - overvældes man af kaprifoliens pragtfulde duft. Planten er vor hjemlige lian, som snor sig op ad træernes stammer. Slyngningerne foregår altid højre om og kan være så kraftige, at de deformerer værtstræet.

På åsens sydlige skråning går man ad hovedstien langs et gammelt skovbryn med tæt vækst af lyskrævende planter som slåen, tjørn og benved. Den sidste kendes let om efteråret på sine skarlagenrøde frøkapsler med orange frø.

Ved foden af åsen langs Rønnebækken og i Hovedmosen vokser træarter, der kan lide fugtig bund, fx pil, birk og rød-el.

Rønnebækken afvander et stort landområde omkring Rønnebæk og KaIby-ris. I dag er store dele af bækken og dens tilløb rørlagt under markerne og i skoven, men nord for Rønnebæksholm dukker vandet frem for at fortsætte i et nyligt restaureret vandløb vest om Rønnebæksholm og videre mod syd til Susåen ved Terbæk Huse. 

 

Se også observationer og foto af planter og dyr fra denne lokalitet på FugleogNatur: Fruens Plantage - Klik her!Læs mere i folderen:
Fruens Plantage, Næstved. Ugivet af Næstved Kommune og DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING. Tegninger af Charlotte Clante