Enø, Dybsø og Stejlebanke

Kommune: Næstved og Vordingborg kommuner

Areal: 195 ha

Landkort

Fredet: Fredningsnævnet 10 september 1986. Overfredningsnævnet 25 oktober 1988.

Formål: At bevare karakteren af den landskabelige helhed og at.skabe gode
levemu­ligheder for. den vilde flora, og fauna.

Indhold: Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden, foretages opfyldning, planering eller
afgravning eller anlægges nye diger. Natursten samt stengærder og diger må ikke fjernes eller beskadiges. Der må ikke foretages yderligere bebyggelse, herunder opstilles læskure, campingvogne eller telte. Der må ikke etableres pelsdyr- og fjerkræfarme, fasanerier eller drivhusgartnerier. Der må ikke opsættes nye hegn eller etableres andre faste konstruktioner og anlæg som f.eks. lossepladser, skydebaner og campingpladser eller tårne og vindmøller.
Der må ikke ske yderligere opdyrkning eller tilplantning. Arealerne må ikke
yderligere afvandes eller drænes. Levende hegn, skovbryn, krat og buske må ikke fjernes uden Fredningsnævnets tilladelse. Gødskning på arealer, der ikke var opdyrkede den 10. april 1986, er ikke tilladt. Anvendelse af kemiske skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmidler er ikke tilladt. Der kan foretages naturpleje: Offentligheden har ret til at færdes til fods på visse stier og opholdsarealer. Tidligere overfredningskendelse af 14. nov. 1950 Stejle Banke og deklaration af 30. juli 1965 areal på Kostræde Banke ophæves.

Ejerforhold: Privat

Læs om Dybsø på Skov -og Naturstyrelsens hjemmeside